22o

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування містобудівної документації «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області»

 • 2024.06.12 14:24
  • Громада
  • Архітектура
 • 85
 1. Інформація про замовника

Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування

Генеральний план є основною містобудівною документацією, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови й іншого використання території населеного пункту та розробляється і затверджується в інтересах мешканців с. Бабин-Зарічний з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. При розробці проєкту «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» визначено:

– території, які необхідні для подальшого розвитку населеного пункту, а також пропозиції щодо змін меж населеного пункту;

– основні принципи і напрямки планувальної організації та функціонального призначення території;

– перспективна чисельність населення, обсяги та структура нового житлового будівництва;

– пропозиції щодо формування мережі об’єктів громадського обслуговування населення, що забезпечують соціально-гарантований рівень життя згідно з державними будівельними нормами;

– організацію вулично-дорожньої та транспортної мережі;

– напрями розвитку інженерної інфраструктури, інженерної підготовки і благоустрою;

– заходи з охорони навколишнього природного середовища, охорони та збереження культурної спадщини.

Документ державного планування «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» виконано з врахуванням вимог державних будівельних норм України та чинного законодавства України у сфері містобудівної діяльності.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

Містобудівна документація «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» передбачає обґрунтування довгострокової стратегії планування та забудови, використання території населеного пункту в інтересах громади з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів. Окремі види діяльності відносяться до таких, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля. Документ державного планування «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» визначає показники та заходи щодо розвитку: житлового будівництва, системи громадських центрів, соціальної інфраструктури державної та комунальної власності, закладів оздоровлення та відпочинку, озеленених територій загального користування, вулично-дорожньої мережі, організації системи пасажирського транспорту, інженерної інфраструктури, мережі розташування об’єктів і місць утилізації побутових відходів, розвитку дощової каналізації, інженерної підготовки та захисту території. Таким чином, документ державного планування «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» визначає територіальні (просторові) умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля, в частині дотримання планувальних обмежень (санітарно-захисних зон, охоронних зон), а також в частині дотримання режимів господарської діяльності в їх межах, які визначені законодавством України та низкою нормативно-правових актів та у сфері забезпечення норм санітарної гігієни та охорони навколишнього природного середовища на території населених пунктів.

 1. Ймовірні наслідки

Реалізація проєктних рішень може мати ймовірні наслідки для соціальних та природних складових навколишнього середовища. Виконання стратегічної екологічної оцінки передбачає аналіз та оцінку ймовірних наслідків та можливих ризиків реалізації проєктних рішень містобудівної документації, зокрема:

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення: – збереження навколишнього природного середовища; – раціональне використання території, що підлягає значному техногенному впливу; -викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря під час будівництва, розрахункові та фактично заміряні приземні концентрації яких не повинні перевищувати значення гранично допустимих концентрацій (ГДК), та пересувних джерел забруднення, а саме викиди автомобільного транспорту та виробничої техніки; – порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва (трансформація шарів землі), руху транспортних засобів, які можуть підсилюватись під впливом природних чинників: вітру, дощових потоків, тощо;

б) для територій з природоохоронним статусом: в ході здійснення стратегічної екологічної оцінки мають бути оцінені ймовірні наслідки від діяльності об’єктів інфраструктури населеного пункту, що плануються при реалізації проєкту ДДП на територіях та об’єктах, що мають особливу екологічну, наукову і естетичну цінність та об’єктів комплексної охорони. Також, розміщення об’єктів планової діяльності не пошкодять існуючого ландшафту, так як будуть витримані всі вимоги нормативних документів, пов’язаних з плануванням та забудовою населених пунктів;

в) транскордонні наслідки, у тому числі для здоров’я населення – проєкт «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» не містить даних щодо місця розташування об’єктів інфраструктури, діяльність яких може мати наслідки транскордонного впливу для довкілля, у тому числі для здоров’я населення. Реалізація проєктних рішень документа державного планування може мати ймовірні наслідки для таких складових навколишнього природного середовища, як: атмосферне повітря, стан ґрунтів, водний басейн, акустичний режим, біорізноманіття. Документ державного планування розробляється з урахуванням природно-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням зв’язків різних функціональних зон. Вплив запроєктованих видів планової діяльності на навколишнє природнє середовище не може призвести до зміни кліматичних умов. Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Відповідно до методичних рекомендацій із здійснення стратегічної екологічної оцінки документів державного планування, затверджених наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 10.08.2018 № 296, з метою розгляду альтернативних проєктних рішень та їх екологічних наслідків під час здійснення стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» передбачається розглянути «нульовий сценарій». Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування. У разі незатвердження документа державного планування, а саме – містобудівної документації «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» та відмова від реалізації проєкту призведе до неможливості розвитку економіки населеного пункту, як продовження поточних тенденцій щодо стану довкілля. За даним варіантом подальший стабільний розвиток населеного пункту є, очевидно, проблематичним, і ця альтернатива веде до погіршення екологічної ситуації, неефективного використання земельних ресурсів, хаотичної забудови. Альтернатива 2: Передбачення у проєкті «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» подальшого перспективного розвитку населеного пункту. Оцінка ефективності вказаних альтернативних варіантів буде відображена у звіті про стратегічну екологічну оцінку.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища. Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки: – вивчення та аналіз формування й розвитку об’єктів території проєктування; – оцінка ризиків впливу екологічних чинників на стан здоров’я населення та навколишнього середовища; - запровадження постійних у часі спостережень за станом компонентів навколишнього природного середовища – ведення екологічного моніторингу за допомогою визначення екологічних індикаторів моніторингу стану навколишнього середовища; -збір та аналіз інформації про поточний стан компонентів навколишнього природного середовища; – аналіз слабких та сильних сторін проєкту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації (SWOT-аналіз), а саме: – вивчити в регіональному плані природні умови території, включаючи характеристику поверхневих водних систем, рельєфів, гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища; – розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища; – оцінити можливості зміни в природних та антропогенних екосистемах, тощо; – консультації з громадськістю щодо екологічних цілей; – отримання зауважень і пропозицій до проєкту містобудівної документації; – проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проєкту містобудівної документації. Під час проходження процедури стратегічної екологічної оцінки провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення. Вищевказані методи та підходи базуються на ключових принципах прийняття екологічно безпечних рішень – попередження та запобігання негативному антропогенному впливу.

 1. Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проєкт містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування. Під час здійснення стратегічної екологічної оцінки передбачається розглядати заходи із запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків на довкілля, визначені законодавством та нормативно-правовими актами. Так, Закон України «Про охорону навколишнього природного середовища», визначає загальні вимоги в галузі охорони навколишнього середовища. Законом встановлено, що використання природних ресурсів громадянами, підприємствами, установами та організаціями здійснюється з додержанням обов’язкових екологічних вимог: 1) раціонального і економного використання природних ресурсів на основі широкого застосування новітніх технологій; 2) здійснення заходів щодо запобігання псуванню, забрудненню, виснаженню природних ресурсів, негативному впливу на стан навколишнього природного середовища; 3) здійснення заходів щодо відтворення відновлюваних природних ресурсів; 4) застосування біологічних, хімічних та інших методів поліпшення якості природних ресурсів, які забезпечують охорону навколишнього природного середовища і безпеку здоров’я населення; 5) здійснення господарської та іншої діяльності без порушення екологічних прав інших осіб; 6) здійснення заходів щодо збереження і невиснажливого використання біологічного різноманіття під час впровадження діяльності, пов’язаної з поводженням з генетично модифікованими організмами; 7) розробка транспортної стратегії, перерозподіл транспортних потоків та впровадження комплексу заходів щодо зниження викидів; 8) впровадження системи інформування про ризики для здоров’я населення від забруднення атмосферного повітря, впровадження її у загальний доступ. Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на здоров’я населення при здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог Закону України «Про систему громадського здоров’я».

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Структура звіту про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам статті 11 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» та відповідно містити: 1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування; 2) характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 3) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 4) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень); 5) зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування; 6) опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових (1, 3-5 та 10-15 років відповідно, а за необхідності – 50-100 років), постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків; 7) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування; 8) обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки); 9) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення; 10) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності); 11) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-10 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції та строки їх подання

Зауваження і пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки проєкту документа державного планування «Генеральний план с. Бабин-Зарічний, Калуського району, Івано-Франківської області» подаються до Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради (адреса: майдан Шептицького, 2, місто Калуш, Калуський район, Івано-франківська область, 77300) та на офіційну електронну адресу: vam_kmr@ukr.net. Строк подання зауважень і пропозицій – становить 10 днів відповідно до частини п’ятої та шостої статті 10 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку».

 1. Повідомлення про оприлюднення заяви про визначення обсягу СЕО:

Калуська міська рада Калуського району Івано-Франківської області (адреса: вул. Івана Франка, 1, місто Калуш, Калуський район, Івано-франківська область, 77300), на офіційному сайті Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області (https://kalushcity.gov.ua/publicinfo/ogoloshennya) та в Єдиному реєстрі стратегічної екологічної оцінки (інформація, внесена до Єдиного реєстру стратегічної екологічної оцінки, є публічною та відкритою. Вільний доступ до неї забезпечується через мережу «Інтернет»)14.06.2024.

 1. Замовник/Уповноважена особа замовника:

Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради.

 

Інші новини