24o

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки “Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, площею 1,2523га (кадастровий номер 2610400000:06:003:0004) для будівництва та експлуатації заводу з виробництва підшипників на вул. Литвина 30-С в м. Калуш Івано-Франківської області”

 • 2024.05.07 16:14
  • Громада
  • Архітектура
 • 89
 • Інформація про замовника проекту:

    Замовник проекту: Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради

    Адреса: Україна, 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, майдан Шептицького, 2

    Тел.: (03472) 6-68-16  Контактний e-mail: vam_kmr@ukr.net

 • Вид та основні цілі документа державного планування, його зв'язок з іншими документами державного планування.

         Відповідно до пункту 3 частини першої статті 1 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку», документи державного планування - стратегії, плани, схеми, містобудівна документація, загальнодержавні програми, державні цільові програми та інші програми і програмні документи, включаючи зміни до них, які розробляються та/або підлягають затвердженню органом державної влади, органом місцевого самоврядування.

         Проект детального плану території розробляється на сформовану та  внесену до Державного земельного кадастру земельну ділянку, площею 1,2523 га (кадастровий номер 2610400000:06:003:0004), яка знаходиться в межах населеного пункту м. Калуш Калуської міської ради Калуського району Івано-Франківської області з метою зміни цільового призначення із земель для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства під землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики, оборони та іншого призначення.

          Даною містобудівною документацією передбачається розроблення детального плану території для будівництва та експлуатації заводу з виробництва підшипників. Детальний план території розробляється на підставі рішення сесії Калуської міської ради № 2542 від 28.09.2023р.

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту з користування надрами в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

Мета проектування - визначення існуючих та проектних містобудівних умов і обмежень на території проектування та території впливу, визначення функціонального призначення та параметрів об'єкту, зміна цільового призначення земельної ділянки.

3) Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).      

Територія, яка охоплюється детальним планом території, знаходиться в межах м. Калуш по вул. Литвина 30-С.

Детальним планом території вирішується питання доцільності формування території об’єктами наступного призначення – заводом з виготовлення підшипників, виробничим, адміністративним, складським та допоміжними приміщеннями, котельнею, облаштування стоянки приватного автотранспорту працівників.

Вплив на довкілля в нормальних умовах експлуатації є мінімальним: викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищуватимуть гранично допустимі концентрації. Скидів стічних вод у відкриті водойми не передбачається.  Впливи ультразвуку і іонізуючого випромінювання відсутні.

Під час експлуатації планованого об’єкту будуть утворюватися відходи Ш-IV класів небезпеки. Для їх збору і тимчасового складування кожного виду відходів на території будівництва передбачені спеціально відведені місця. Утилізація відходів на об’єкті не передбачена. В послідуючому дані відходи передаватимуться спеціалізованим організаціям для утилізації чи захоронення.

Очікується потенційний вплив на атмосферне повітря в процесі роботи техніки та обладнання під час виконання будівельно-монтажних робіт.

Детальним планом території не передбачається реалізація видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля.

 • Ймовірні наслідки.

а) для довкілля:

В ході здійснення СЕО мають бути оцінені ймовірні наслідки реалізації документа державного планування детального плану території, зокрема, мають бути оцінені наслідки для таких компонентів довкілля: ґрунти; атмосферне повітря; водні ресурси; стан фауни, флори, біорізноманіття, землі (у тому числі вилучення земельних ділянок); кліматичні фактори;

у тому числі для здоров’я населення;

Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонується відповідно до детального плану території  на  здоров’я населення.

б) для територій з природоохоронним статусом -

Враховуючи, що частина території, щодо якої вносяться зміни та на яку розробляється детальний план, розташована в межах території Смарагдової мережі. Під час здійснення СЕО, варто оцінити ймовірні наслідки від об’єктів інфраструктури, що пропонуються відповідно до детального плану території  на територій з природоохоронним статусом.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення –

зважаючи на географічне положення села Боднарів,  транскордонні наслідки реалізації проектних рішень детального плану території для довкілля, у тому числі здоров’я населення, не очікуються.

5) Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі, якщо документ державного планування не буде затверджено.

        З метою розгляду альтернативних проектних рішень та їх екологічних наслідків під час СЕО детального плану території передбачається розглянути наступні альтернативні варіанти проектних змін.

        Альтернатива 1: «Нульовий сценарій» – тобто опис, прогнозування та оцінка ситуації у випадку незатвердження зазначеного документа державного планування.

        Альтернатива 2: «Максимально сприятливий сценарій» – опис, оцінка та прогнозування  ситуації, а саме впливу проектних рішень на стан компонентів навколишнього  середовища, забезпечення екологічної безпеки та гарантування здоров’я  громадян, у випадку успішної реалізації запропонованих заходів із  використанням інноваційних технологій на засадах сталого розвитку. 

        Альтернатива 3: Технічні та/або територіальні альтернативні рішення проектування  певних територій/об’єктів, розвиток яких передбачений проектними  рішеннями містобудівної документації.  

        Зрештою, кінцевим продуктом аналізу виправданих альтернатив стане  формування найбільш екологічно та економічно вигідного сценарію реалізації  проекту даної містобудівної документації з урахуванням державних,  громадських та приватних інтересів та, головне, - забезпечення екологічної  безпеки території проектування та навколишніх земель.

6) Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки.

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування. Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Основні методи під час стратегічної екологічної оцінки:

 • аналіз слабких та сильних сторін проекту містобудівної документації з точки зору екологічної ситуації, а саме:
 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планової діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних та антропогенних екосистемах;
 • проаналізувати склад ґрунтів, рівні залягання підземних вод, виявити особливості гідрогеологічних умов майданчика за результатами інженерно-геологічних вишукувань.
 • консультації з громадськістю щодо екологічних цілей;
 • розгляд сценарію антропогенних катастроф або руйнувань і способів ліквідації їх наслідків;
 • ознайомлення осіб, які приймають рішення, з можливими наслідками здійснення запланованої діяльності;
 • отримання зауважень і пропозицій до проекту містобудівної документації;
 • проведення громадського обговорення у процесі стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного та стабільного соціально-економічного розвитку населеного пункту та підвищення якості життя населення.

7)  Заходи,  які  передбачається  розглянути  для  запобігання,  зменшення  та пом'якшення негативних наслідків виконання документа державного планування.

Зважаючи на характер ймовірних наслідків, до основних заходів запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування  слід віднести ряд ресурсозберігаючих рішень щодо використання води, землі, електроенергії; дотримання норм технологічного регламенту; дотримання правил промислової та пожежної безпеки; розробку планів ліквідації можливих аварійних ситуацій, систем повідомлення про неї. Конкретні заходи будуть описані і представлені в звіті СЕО.

8) Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку.

Звіт про стратегічну екологічну оцінку має відповідати вимогам ч. 2 ст. 11 Закону України  «Про стратегічну екологічну оцінку», методичним  рекомендаціям  із здійснення  стратегічної  екологічної  оцінки  документів  державного  планування, затверджених наказом Міністерства екології і природних ресурсів України № 296 від 10.08.2018. з послідуючими змінами та рекомендаціями.

9) Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Зауваження і пропозиції до Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки містобудівної документації Детальний план території щодо зміни цільового призначення земельної ділянки, площею 1,2523га (кадастровий номер 2610400000:06:003:0004) для будівництва та експлуатації заводу з виробництва підшипників на вул. Литвина 30-С в м. Калуш Івано-Франківської областіподаються протягом 10 діб, з дня її оприлюднення, до Управління архітектури та містобудування Калуської міської ради, 77300, Івано-Франківська обл., м. Калуш, майдан Шептицького, 2 Тел.: (03472) 6-68-16, Контактний e-mail: vam_kmr@ukr.net.

 Відповідальна особа: Заступник начальника управління архітектури та містобудування Калуської міської ради – Семеняк Людмила Іванівна.

          Зауваження та пропозиції надаються особисто або через уповноваженого представника у письмовому вигляді із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові, місця проживання, особистого підпису; від юридичних осіб – із зазначенням їх найменування, місця знаходження, посади і особистого підпису.

Інші новини