Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ЗАКОН УКРАЇНИ

Проект

вноситься народним

депутатом України

 Насаликом І.С. № 289

 

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про державно-правовий експеримент з проведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади на території Калуського району та міста Калуша Івано-Франківської області Цей Закон відповідно до Конституції України, на основі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» визначає організаційні та правові засади державно-правового експерименту щодо розвитку та організації місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, територіальної і матеріально-фінансової основи публічно-владного управління на території Калуського району та міста Калуша Івано-Франківської області.

 

Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

 Стаття 1. Основні терміни, що вживаються в цьому Законі

 Основні терміни, використані в цьому Законі, мають таке значення:

державно-правовий експеримент (далі - експеримент) – юридично організована компетентними органами держави апробація організаційно-правових нововведень, спрямованих на реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади. Його проведення відповідає засадам конституційного ладу України, та здійснюється з дотриманням конституційно встановленого обсягу прав, свобод людини і громадянина, їх гарантій;

адміністративно-територіальна одиниця - у розумінні законодавства про адміністративно-територіальний устрій;

територіальна громада - сукупність жителів населених пунктів, що входять до складу адміністративно-територіальної одиниці громади.

 

 Стаття 2. Мета експерименту.

1. Метою реалізації експерименту з проведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади є:

ефективна реалізація існуючих правових норм у сфері організації місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, галузевого законодавства, вдосконалення правового регулювання відносин у сфері адміністративно-територіального устрою та територіальної організації публічної влади;

впровадження та відпрацювання нових організаційно-правових та фінансово-економічних механізмів, спрямованих на становлення і розвиток нових стандартів управління територіями, формування місцевого самоврядування базового рівня, спроможного створити та підтримувати сприятливе життєве середовище, необхідне для нормального життя людини, захисту її прав, надання жителям територіальних громад якісних і доступних публічних послуг;

впровадження на окремій території протягом 2015-2016 років структурно-організаційних та функціональних змін для подальшого формування повноцінної системи місцевого самоврядування згідно з вимогами Європейської хартії місцевого самоврядування, стандартами Ради Європи.

2. Експеримент є необхідним для оцінки керованості системних перетворень на рівні окремої адміністративно-територіальної одиниці, мінімізації ризиків у проведенні подальшого реформування місцевого самоврядування в Україні, передумовою для створення більш раціональної та ефективної системи публічної влади в адміністративно-територіальних одиницях, забезпечення комплексного і стабільного розвитку території шляхом найповнішого використання її потенціалу.

 

 Стаття 3. Територія та строки проведення експерименту

Експеримент проводиться на території міста Калуша та Калуського району Івано-Франківської області протягом двох років з дня набрання чинності цього Закону.

 

 Стаття 4. Доцільність експерименту.

1. Державно-правовий експеримент є підготовчим етапом для реалізації в державі Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні.

2. У ході реалізації проекту буде проаналізовано механізми впливу нових територіальної та матеріально-фінансової основ базового рівня місцевого самоврядування на здатність розвивати громадське життя на території та надавати якісні послуги населенню, ефективність делегування повноважень органам самоорганізації. Апробовано впровадження стандартів щодо повсюдності місцевого самоврядування, повноти та виключності його повноважень, спроможності територіальної громади та її органів місцевого самоврядування здійснювати свої повноваження.

 

Стаття 5. Вимоги до експерименту.

1. Дія експерименту поширюється тільки на територіальні громади Калуського району та міста Калуша, які:

1) включають суміжні території;

2) мають свої представницькі органи місцевого самоврядування, у складі яких не існує інших територіальних громад;

2. Територія новоутвореної територіальної громади є нерозривною, її межі відповідають межам суміжних територіальних громад;

3. Новоутворена територіальна громада розташована в межах території Калуського району;

4. Відстань від адміністративного центру новоутвореної територіальної громади до її найвіддаленішого населеного пункту визначається з урахуванням доступності основних публічних послуг (адміністративних, соціальних та інших послуг), що надаються на території такої громади ;

5. Під час державно-правового експерименту взято до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші фактори, що впливають на соціально-економічний розвиток новоутвореної територіальної громади;

6. Якість надання публічних послуг населенню новоутвореної територіальної громади не може бути нижчою, ніж до проведення експерименту.

7. Утворення нової територіальної громади не може призвести до зміни статусу населених пунктів.

 

 Стаття 6. Обов’язкові напрямки експерименту.

 В умовах експерименту обов’язковим є проведення заходів, спрямованих на:

вдосконалення територіальної основи місцевої організації влади;
забезпечення комплексного розвитку території;
формування адекватної та ефективної структури публічного управління на місцевому рівні;
реформування системи надання публічних послуг;
створення умов для належного ресурсного забезпечення завдань та функцій місцевого самоврядування;
напрацювання пропозицій щодо формування нормативно-правової бази, необхідної для приведення законодавства України у сфері місцевого самоврядування, регіональної політики і розвитку у відповідність із документами Ради Європи та Європейського Союзу.

 

Глава 2.ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

 Стаття 7. Суб’єкти експерименту

Суб’єктами експерименту є міська рада міста Калуша, органи місцевого самоврядування Калуського району та Івано-Франківська обласна рада, в межах повноважень, наданих цим Законом.

 

 Стаття 8. Координаційна рада експерименту

1. Верховною Радою України за поданням Комітету з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування у двохмісячний термін з дня набрання чинності цим Законом утворюється Координаційна рада державно-правового експерименту (далі-Координаційна рада).

2. Координаційна рада утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та 10-14 членів ради. До її складу входять народні депутати України, представники Кабінету Міністрів України, Івано-Франківської обласних ради та адміністрації, інституцій громадянського суспільства, посадові особи місцевого самоврядування міста Калуша та Калуського району. Пропозиції щодо кандидатів до складу ради подаються в Комітет з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування.

3. Координаційна рада:

1) координує пов’язану з експериментом діяльність центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування;

2) отримує від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, їх посадових осіб статистичні, інформаційні, довідкові та інші матеріали, необхідні для здійснення своїх функцій;

3) формує Програму проведення експерименту, її фінансове та матеріальне забезпечення, вносить пропозиції Кабінету Міністрів України щодо поліпшення організації та ефективності експерименту;

4) залучає до участі в експерименті відповідних експертів;

5) аналізує та вносить відповідні пропозиції щодо дотримання в ході експерименту вимог до якості відповідних публічних послуг, критеріїв оцінки та індикаторів успішності їх впровадження;

6) розглядає питання забезпечення експерименту достатніми інфраструктурними, фінансовими, матеріальними та кадровими ресурсами для досягнення поставлених експериментом завдань. В разі необхідності звертається для їх вирішення у відповідні органи;

7) розподіляє між членами ради обов’язки по напрямках проведення експерименту;

8) координує інформаційно-роз’яснювальну роботу щодо проведення експерименту;

9) відповідно до вимог цього Закону готує матеріали і документи за підсумками експерименту;

10) здійснює, в межах наданої цим Законом компетенції, інші функції, пов’язані з проведенням експерименту.

4. Основною формою роботи Координаційної ради є її засідання. Засідання проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу в два місяці. Засідання скликаються головою ради або його заступником і є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини загального складу ради. Рішення ради приймаються простою більшістю присутніх на засіданні та мають рекомендаційний характер.

5. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснюється виконавчим комітетом Калуської міської ради в порядку, встановленому частиною другою статті 67 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

 Стаття 9. Основні заходи експерименту

1. Експеримент здійснюється на основі заходів, що затверджуються Кабінетом Міністрів України за пропозиціями Координаційної ради.

2. Заходи експерименту повинні передбачати діяльність спрямовану на:

1) реорганізацію системи управління селами, селищем та містом, впровадження нової структури органів місцевого самоврядування;

2) вирішення питань передачі до комунальної власності державного майна, земельних ресурсів, що знаходяться на території проведення експерименту та мають визначальне значення для забезпечення життєдіяльності утвореної територіальної громади;

3) фінансування заходів на відновлення інфраструктури;

4) створення достатньої фінансової бази місцевого самоврядування, включаючи формування місцевого бюджету з механізмом гарантій фінансування делегованих повноважень на підставі державних стандартів;

5) визначення перспектив підвищення ефективності використання комунального майна, власних фінансових та матеріальних ресурсів;

6) формування та реалізацію плану спільних дій відповідних органів виконавчої влади, установ та організацій, незалежно від форм власності, по екологічній реабілітації територій, визнаних Законом України від 12.02.2010 №1885-УІ, зоною надзвичайної екологічної ситуації;

7) створення умов для активізації економічної діяльності території експерименту, залучення інвестицій для розвитку підприємництва;

8) впровадження інформаційних технологій, включаючи електронне врядування;

9) становлення та розвиток органів самоорганізації населення, напрямки та обсяги делегування їм повноважень органів місцевого самоврядування;

10) систематичний аналіз ходу експерименту, визначення негативних факторів впливу на його ефективність, включаючи вплив чинного законодавства. Подання суб’єктам законодавчої ініціативи відповідних пропозицій.

 

 Стаття 10.Сприяння проведенню експерименту

1. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування їх асоціації, наукові установи, інституції громадянського суспільства, які безпосередньо не беруть участь у проведенні експерименту, можуть, у межах своєї компетенції, надавати учасникам експерименту методичну та практичну допомогу у його здійсненні.

2. Держава здійснює організаційну, методичну та фінансову підтримку державно-правового експерименту.

3. Фінансова підтримка державно-правового експерименту здійснюється шляхом надання новоутвореній територіальній громаді коштів на формування відповідної інфраструктури згідно з її планом соціально-економічного розвитку, який розробляється з врахуванням принципу спроможності громади за участю центрального органу виконавчої влади, що формує та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування та затверджується Кабінетом Міністрів України.

4. Пропозиції, підготовлені в порядку, встановленому частиною третьою цієї статті щодо надання фінансової підтримки новоутвореній територіальній громаді, вносяться місцевою радою територіальної громади до Кабінету Міністрів України у місячний термін з дати набуття Законом чинності.

 

 Глава 3. ФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ

 

Стаття 11. Припинення сільської, селищної, міської ради та їх виконавчих органів як юридичних осіб

1. Набуття цим Законом чинності є підставою для припинення юридичних осіб сільських, селищної, міської рад та їх виконавчих органів.

2. Після припинення органів місцевого самоврядування територіальних громад, що беруть участь в експерименті, Івано-Франківська обласна рада приймає рішення про ліквідацію відповідних органів місцевого самоврядування та утворення ліквідаційної комісії.

Право підписувати документи, пов’язані з припиненням органів місцевого самоврядування територіальних громад, що беруть участь в експерименті, надається голові ліквідаційної комісії.

Органи місцевого самоврядування припиняються як юридичні особи з дня внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців запису про їх припинення у порядку, встановленому Законом.

3. У період з дати набрання чинності рішення Івано-Франківської обласної ради про припинення сільських, селищної, міської рад та їх виконавчих органів як юридичних осіб і до формування органів місцевого самоврядування нової територіальної громади:

відчуження об’єктів комунальної власності територіальних громад міста Калуша та Калуського району забороняється;
надання об’єктів права комунальної власності в користування (оренду, концесію тощо) може здійснюватися виключно за умови подальшого підтвердження такого надання рішенням місцевої ради об’єднаної територіальної громади. У разі коли місцева рада об’єднаної територіальної громади не підтверджує рішення про надання у користування об’єктів права комунальної власності, рішення про надання у користування втрачає чинність.

 

 Стаття 12. Утворення територіальної громади та її органів

1. Івано-Франківська обласна рада з набрання чинності цим Законом призначає перші місцеві вибори депутатів новоутвореної територіальної громади та відповідно її голови відповідно до Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» з врахуванням рівного представництва від міста та сільських територій.

 2. Обрана рада новоутвореної територіальної громади після обрання не менше як двох третин депутатів загального складу ради підлягає державній реєстрації як юридична особа у порядку встановленому Законом.

3. Порядок формування, організації роботи органів місцевого самоврядування новоутвореної територіальної громади та її посадових осіб визначається Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та даним Законом.

4. Органи місцевого самоврядування новоутвореної територіальної громади є правонаступниками прав і обов’язків попередньодіючих органів місцевого самоврядування територіальних громад.

5. Бюджет територіальної громади, утвореної відповідно до даного Закону розробляється з урахуванням особливостей підготовки місцевих бюджетів, визначених бюджетним законодавством, та державної підтримки державно-правового експерименту.

 

Глава 4. ОРГАНІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ ЕКСПЕРИМЕНТУ

 

 Стаття 13. Склад територіальної громади.

До складу територіальної громади входять - місто Калуш, селище Войнилів, села Сівка-Калуська, Кропивник, Стефанівка, Кадобна, Завадка, Болохів, Збора, Кулинка, Станькова, Вилки, Верхня, Іванкова, Мостище, Копанки, Довпотів, Дубовиця, Діброва, Середнє, Сівка-Войнилівська, Довжка, Лука, Цвітова, Томашівці, Перекоси, Негівці, Довгий Войнилів, Гуменів, Пійло, Довге Калуське, Тужилів, Голинь, Добровляни, Новиця, Середній Угринів, Старий Угринів, Зелений Яр, Підмихайля, Бережниця, Завій, Грабівка, Яворівка, Ріп’янка, Мислів, Вістова, Боднарів, Бабин Зарічний, Середній Бабин, Студінка, Перевозець, Кудлатівка, Павликівка, Слобідка, Мошківці.

 

Стаття 14. Правовий статус громади

1. Громада виконує власні повноваження від свого імені та під свою відповідальність.

2. Громада наділена правосуб’єктністю та є юридичною особою публічного права.

 

Стаття 15. Компетенція громади

         1. До відання громади належить здійснення права комунальної власності гро­мади, а також вирішення питань, віднесених до сфери компетенції органів місцевого самовряду­вання громади, за винятком повноважень органів виконавчої влади, наданих чинним законодавством України виконавчим органам ради громади, та інших винятків, передбачених цим Законом.

2. До виключних повноважень територіальної громади належать:

1) обрання депутатів ради громади та голови громади відповідно до Закону;

2) затвердження за поданням ради громади переліку об'єктів комунальної влас­ності, які не можуть бути відчужені у будь-якій спосіб без рішення про це самої громади; затвер­дження рішень ради громади про відчуження об'єктів, включених до цього переліку;

3) затвердження рішень ради громади про надання у довгострокову концесію об'єктів кому­нальної власності.

3. Територіальна громада не може вирішувати такі питання:

1) питання, що вимагають погодження з сусідніми громадами чи, відповідно до Закону, іншими органами місцевого самоврядування чи органами виконавчої влади;

2) питання внутрішньої організації органів самоврядування;

3) кадрові питання, крім питань, що стосуються висловлення недовіри голові громади;

4) введення місцевих податків та зборів, встановлення по них ставок;

5) затвердження бюджету та звіту про його виконання;

6) встановлення чи скасування тарифів на житлово-комунальні послуги.

         4. Компетенції територіальної громади реалізуються через місцевий референдум відповідно до Закону, крім компетенції, передбаченої п.1 ч.2 цієї статті, яка реалізується через вибори.

 

Стаття 16. Загальна компетенція ради громади

1. До загальної компетенції ради громади належать повноваження з організації роботи ради та формування її органів, здійснення контролю за їх діяльністю та повноваження щодо вирішення питань місцевого значення, віднесених Законом до компетенції органів місцевого самоврядуван­ня громади.

2. Окрім визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», до виключних повноважень ради громади належать:

1) визначення умов оплати праці працівників апарату ради та виконавчих органів ради, голови громади відповідно до законодавства;

2) затвердження меж територіальних одиниць, що входять до складу громади;

3) скасування будь-яких актів виконавчого комітету ради громади, крім питань, що сто­суються повноважень органів виконавчої влади, переданих до виконання виконавчим органам місцевого самоврядування;

4) затвердження договорів, укладених від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;       

5) прийняття рішень про затвердження статуту громади.

        3. До виключних повноважень ради громади щодо вирішення питань місцевого значення, від­несених до компетенції органів місцевого самоврядування громади, належать:

1) запровадження місцевих податків і зборів та визначення розмірів ставок місцевих подат­ків і зборів у межах, визначених Законом;

2) прийняття рішень щодо здійснення місцевих позик, проведення лотерей, випуску цінних паперів;

3) прийняття рішень про створення комунальних банків, інших комунальних фінансово-кредитних установ;

4) прийняття рішень про порядок формування тарифів на послуги комунальних підприємств;

5) затвердження програм розвитку житлово-комунального господарства громади та благо­устрою населених пунктів;

6) прийняття і винесення на місцевий референдум проекту переліку об'єктів комунальної власності, які можуть бути відчужені тільки за рішенням громади;

7) прийняття рішень щодо відчуження об'єктів комунальної власності; щодо створення, лік­відації, реорганізації та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності громади;

8) прийняття рішень про передачу іншим органам місцевого самоврядування, місцевим органам виконавчої влади чи суб'єктам підприємницької діяльності окремих функцій щодо управління об'єктами комунальної власності громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

9) вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами кому­нальної власності громади спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

10) затвердження місцевих планів і програм охорони довкілля, з питань цивільного захисту населення, раціонального використання земель та природних ресурсів місцевого значення і міне­рально-сировинної бази, охорони питної води, енергозбереження та інших програм, що є важли­вими для громади;

11) прийняття рішень відповідно до Закону та статуту громади з питань відведення земель і землекористування, що знаходяться у власності громади; прийняття рішень про викуп земель у їх влас­ників для потреб громади;

12) прийняття рішень про зміну цільового призначення земель території громади за погод­женням з органами виконавчої влади відповідно до Закону;

13) прийняття рішень про відведення або надання земельних ділянок лісового фонду місце­вого значення, які належать громаді, в користування; про припинення права користування цими ділянками, про продаж таких земельних ділянок лісового фонду; прийняття рішень про викуп земельних ділянок лісового фонду у їх власників для потреб громади;

14) погодження клопотань про надання надр на території громади в користування з метою геологічного вивчення; прийняття рішень про надання надр у користування з метою розробки родовищ корисних копалин місцевого значення;

15) затвердження, відповідно до Закону, розмірів плати за користування природними ресур­сами, що є у власності відповідних громад;

16) прийняття рішень про надання водних об'єктів місцевого значення у користування; затвердження правил користування водозабірними спорудами, затвердження проектів зон сані­тарної охорони господарсько-питних водозаборів;

17) встановлення правил користування маломірними суднами на водних об'єктах, прийняття за погодженням з органами державної влади з питань охорони навколишнього природного середовища під час аварійних ситуацій рішень про скидання стічних вод з накопичувачів у водні об'єкти, з урахуванням нормативів екологічної безпеки водо­користування;

18) вирішення, відповідно до Закону і статуту територіальної громади, питань про надання дозво­лу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

19) внесення пропозицій до відповідних органів про організацію територій і об'єктів при­родно-заповідного фонду загальнодержавного значення, про оголошення природних та інших об'єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам'ятками природи, історії або культури загальнодержавного значення;

20) визначення меж територій пам'яток місцевого значення, їхніх зон охорони; встановлення режиму збереження і порядку використання пам'яток місцевого значення;

21) затвердження, з дотриманням встановленого Законом, порядку місцевих містобудівних програм, генерального плану громади, іншої містобудівної документації;

22) встановлення на відповідних територіях режиму забудови та іншого використання земель, передбачених для містобудівних потреб;

23) прийняття рішень про розробку та затвердження детальних планів території громади, в тому числі щодо:

а) визначення земельних ділянок для розташування та будівництва об'єктів містобудуван­ня та іншого використання;

б) вибору, вилучення (викупу), надання у власність або користування (оренду) земельних ділянок;

в) визначення поверховості та інших параметрів забудови території;

г)       затвердження правил забудови окремих територій громади;

д)      встановлення меж земель загального користування населених пунктів;

е) встановлення на відповідній території єдиних умов та обмежень використання земель, визначених для містобудівних потреб;

є) організації комплексної забудови території;

ж) визначення технічних умов для розміщення та утримання інженерно-транспортної інфраструктури;

24) затвердження правил благоустрою території населеного пункту, правил забезпечення в ньому чистоти і порядку, правил торгівлі на ринках, правил додержання тиші в громадських міс­цях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

25) розгляд пропозицій щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності; внесення до органів виконавчої влади відповідних пропозицій;

26) прийняття рішень, пов'язаних із внесенням до відповідних органів виконавчої влади пропозицій щодо створення спеціальних (вільних) економічних зон, індустріальних парків; надання згоди на створення у передбаченому Законом порядку таких зон та на внесення змін до статусу цих зон;

27) рішення про надання згоди на розміщення на території відповідної громади об'єктів, шкідливий екологічний вплив яких перевищує встановлені нормативи;

28) прийняття, у межах визначених законом, рішень з питань запобігання, або ліквідації наслідків стихійного лиха, епідемій, епізоотій;

29) створення, відповідно до Закону, місцевої міліції, яка утримується за рахунок коштів міс­цевого бюджету;

30) організація надання соціальної допомоги окремим категоріям громадян;

31) затвердження пропозицій щодо:

а) встановлення і зміни меж населених пунктів;

б) встановлення і зміни меж територіальних одиниць;

в) створення, ліквідації населених пунктів;

г)       віднесення населених пунктів до категорії сіл чи селищ;

д) затвердження відповідно до Закону положення про зміст, опис та порядок використан­ня символіки територіальної громади;

32) прийняття рішень щодо встановлення та зміни назв вулиць, майданів, парків відпочин­ку, скверів, мостів та інших об'єктів, які є на території населених пунктів громади;

33) надання пропозицій відповідно до Закону щодо назв населених пунктів громади.

4. Рада громади може розглядати та вирішувати будь-які інші питання місцевого зна­чення, не віднесені Законом до виключної компетенції територіальної громади, виконавчого комітету ради громади, голови громади.

         5. Рішення ради громади є чинними з моменту їх введення в дію. Рада громади є правонаступницею рішень ради громади попередніх скликань. Рішення ради громади нормативно-правового характеру можуть бути змінені шляхом внесення змін до них. Рішення ради громади одноразової дії, що були виконані, можуть бути змінені лише в судовому порядку.

         6. Питання, визначені п.п. 1-33 частини третьої цієї статті розглядаються радою виключно за поданням виконавчого комітету ради громади.

 

Стаття 17. Галузева компетенція органів місцевого

 самоврядування громади

До сфери галузевої компетенції органів місцевого самоврядування громади належить:

1) програми в галузі освіти: загальна початкова та середня освіта, дошкільна освіта, поза­шкільна освіта, школи-інтернати загального профілю, загальноосвітні школи-інтернати для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені піклування батьків, дитячі будинки;

2) програми в галузі охорони здоров'я: первинна та профілактична медико-санітарна допо­мога, швидка медична допомога, лікарні широкого профілю, пологові будинки, про­грами медико-санітарної освіти; стоматологічна допомога;

3) програми розвитку фізичної культури і спорту: утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл всіх типів, заходи з фізичної культури і спорту та фінансова підтримка організацій фізкультурно-спортивної спрямованості і спортивних споруд місцевого значення;

4) ветеринарна допомога;

5) програми в галузі культури та відпочинку: підтримка діяльності закладів культури, крім тих, що віднесені до регіонального та державного рівня, культурні та мистецькі програми, під­тримка народних промислів;

6) місцеві молодіжні програми, підтримка програм туризму, організація місць відпочинку;

7) програми соціальної допомоги: утримання територіальних центрів соціального обслугову­вання населення, програми соціальної допомоги, в тому числі забезпечення соціальним житлом; підтримка будинків-інтернатів для осіб похилого віку, притулків для неповнолітніх, дитячих будинків сімейного типу та прийом­них сімей, участь в програмі забезпечення доступного житла;

8) містобудування та архітектура: розробка та реалізація Генерального плану громади, веден­ня містобудівного кадастру, надання єдиних умов та обмежень забудови земельних ділянок;

9) будівництво, ремонт та утримання доріг місцевого значення, вулиць, площ, організація дорожнього руху на них;

10) організація місцевого громадського транспорту;

11) контроль у сфері експлуатації житла;

12) організація надання комунальних послуг: водопостачання, водовідведення, теплопоста­чання, утилізація твердих побутових відходів;

13) озеленення та благоустрій території, утримання кладовищ;

14) охорона навколишнього середовища, екологічні програми;

15) землеустрій: вирішення питань землевідведення, ведення земельно-кадастрової доку­ментації, визначення цільового призначення землі в порядку, визначеному Законом;

16) місцева пожежна та рятувальна служби;

17) забезпечення громадського порядку;

18) управління комунальним майном громади;

19) ведення місцевого архіву;

20) інші питання місцевого значення, не віднесені до компетенції органів виконавчої влади чи органів місцевого самоврядування адміністративно-територіальних одиниць інших рівнів адмі­ністративно-територіального устрою за рішенням ради громади.

 

Стаття 18. Матеріальна основа місцевого самоврядування громади

         1. Матеріальною основою місцевого самоврядування громади є комунальна власність.

         2. Правом комунальної власності громади є її право на свій розсуд і на підставі Закону безпо­середньо володіти, користуватися, а також через відповідні органи місцевого самоврядування роз­поряджатися об'єктами комунальної власності.

         3. Громаді належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи міс­цевого бюджету, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, жит­ловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до Закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх від­чуження.

         4. Держава безоплатно передає громаді своє майно, яке розташоване на території громади, а також майнові права необхідні для виконання закріплених за місцевим самоврядуван­ням функцій. Інше майно, за згодою ради громади, передається громаді іншими суб'єктами права власності. Створення, придбання, набуття майна органами місцевого самоврядування громади проходить в порядку встановленому Законом.

         5. Від імені та в інтересах громади право комунальної власності здійснює рада гро­мади. Рада громади самостійно затверджує перелік об'єктів комунальної власності громади.

         6. Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах громади виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питан­ня їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.

                        Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визнача­ються радою громади. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зарахову­ються до місцевого бюджету і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетом розвитку.

          Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не можуть ослаблювати економічні основи місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.

          Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у терито­ріальної громади і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених Законом.

          7. Рада громади під час державно-правового експерименту:

1) вносить пропозиції про передачу у комунальну власність підприємств, установ та організацій, їх структурних підрозділів та інших об'єктів, що належать до державної та інших форм власності, якщо вони мають важливе значення для життєзабезпечення громади; у визначеному законом порядку вилучати майно з приватної в комунальну власність з мотивів забезпечення суспільних потреб;

2) отримує право на переважне придбання в комунальну власність приміщень, споруд, інших об'єктів, роз­ташованих на її території, якщо вони можуть бути використані для забезпечення кому­нально-побутових та соціально-культурних потреб громади.

 

Стаття 19. Фінансові ресурси органів місцевого самоврядування

1. На час експерименту забезпечується:

1) відповідність рівня фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування обсягу їхніх повноважень, визначеним законодавством;

2) встановлення та апробація стандартів надання послуг по делегованих державою повноваженнях. Обсяг трансфертів з державного бюджету забез­печує дотримання цих стандартів;

3) закріплення стабільних та добре прогнозованих джерел доходів, які за своєю природою є загальнонаціональними, однак на рівень адміністрування яких органи місцевого самоврядування мають суттєвий вплив;

4) впровадження схеми фінансової допомоги з боку держави на виконання делегованих повноважень, заснованій на заохоченні ініціативи ради до збільшення надходжень до бюджету;

5) забезпечення власних повноважень органів місцевого самоврядування стабільними, територіально однорідними фінансовими ресурсами, прив'язаними до тери­торії, сплати яких важко уникнути та які легко адмініструються;

6) надання субвенцій на здійснення програм соціального захисту тільки при згоді органів місцевого самоврядування на отримання такої субвенції;

7) надання трансфертів безпосередньо до бюджету громади, який є кінцевим отримувачем цих трансфертів;

8) отримання доступу органів місцевого самоврядування до ринку запозичень;

9) безпосереднє адміністрування органами місцевого самоврядування. податків та зборів, що відносяться до власних доходів, має здійснюва­тись Місцеві ради повинні мати можливість використовувати інструменти зовнішнього ауди­ту місцевого бюджету незалежними аудиторами;

10) створення передумов для переходу на середньострокове планування та затвердження бюджету, у першу чергу бюджету розвитку.

 

 Стаття 20. Реформування відносин під час державно-правового

 експерименту у деяких сферах

Під час проведення експерименту здійснюється реформування відносин у таких сферах.

1. У бюджетно-фінансовій сфері:

1) рада громади отримує право встановлювати види місцевих податків і зборів в межах громади, здійснює відповідне зонування території для визначення ставок податків, регулює ставки місцевих податків і зборів, залежно від розміру мінімальної заробітної плати, а також встановлює пільги щодо їх сплати;

2) податок на землю відноситься до місцевих податків;

3) податок з доходів фізичних осіб зараховується до місцевого бюджету в повному обсязі;

4) Державний бюджет України є джерелом фінансування управління праці і соціального захисту населення, відділу ведення Державного реєстру виборців, а також додаткових дотацій на суму невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів місцевого бюджету, визначених Законом про Державний бюджет України;

5) кошти казначейського рахунку, на якому обліковуються доходи та видатки місцевого бюджету, для покриття дефіциту фінансових ресурсів Державного бюджету України та Пенсійного фонду України використовуються тільки на основі договору, сторонами якого є Міністерство фінансів України та рада Калуської територіальної громади;

кошти місцевого бюджету, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, обліковуються на окремому казначейському рахунку;
виключаються зі складу видатків, що не враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів, програми і заходи, що належать до загальнодержавних повноважень;

 

2. У сфері використання земельних та природних ресурсів:

) землі, які до набуття чинності цим Законом не перебували у державній чи приватній власності, переходять у комунальну власність.

2) відчуження, передача земель в оренду поза межами населених пунктів територіальної громади здійснюється з урахуванням потреб таких населених пунктів;

3) у разі зміни нормативної грошової оцінки земель населених пунктів територіальної громади, відбувається обов’язкове внесення змін до договорів оренди землі в частині орендної плати за землю;

4) для раціонального використання на території громади надр, водних та лісових ресурсів рада громади не пізніш як на другій сесії ухвалює Тимчасовий порядок використання таких ресурсів;

5) з метою недопущення незаконного використання земель (самовільне захоплення, самочинне будівництво) та здійснення належної охорони земель, органи місцевого самоврядування отримують право доступу до відомостей Державного земельного кадастру в режимі он-лайн;

 

3. У сфері будівництва та житлово-комунального господарства:

1) виконавчі органи місцевого самоврядування здійснюють функцію місцевого архітектурно-будівельного контролю шляхом видачі дозволів на початок будівельних робіт, прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів;

2) субвенції місцевому бюджету з державного бюджету на відшкодування різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення заміняються виділенням коштів з державного бюджету безпосередньо компаніям, які постачають природний газ, теплову та електроенергію.

 

         ГЛАВА 5. ОРГАНИ ТА ПОСАДОВІ ОСОБИ

 

Стаття 20. Органи та посадові особи місцевого самоврядування

          1.Органами місцевого самоврядування громади є:

1) рада громади — міська рада;

2) виконавчі органи ради громади, створені відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

2. Посадовими особами місцевого самоврядування громади є:

1) голова громади — міський голова;

2) секретар ради громади;

3) староста ;

4) інші посадові особи, що обираються чи призначаються на свою посаду відповідно до Закону чи статуту громади радою громади.

         3. Рада громади та її виконавчі органи є юридичними особами,

які наділені власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.

         4. Органи місцевого самоврядування фінансуються виключно з місцевого бюджету.

 

 Стаття 21. Виконавчі органи ради громади.

1. Виконавчими органами ради громади є управа громади, яка складається з виконавчого комітету та виконавчих органів спеціальної компетенції, утворених за рішення­ми ради.

       2. Виконавчий орган ради утворюється для здійснення всіх або частини виконавчих функцій і повноважень місцевого самовряду­вання, що віднесені законами до відання виконавчих органів ради. Виконавчий орган є юридичною особою, в межах своїх повноважень діє самостій­но і несе відповідальність за свою діяльність відповідно до Закону.

       3. Виконавчі органи управи є підконтрольними та підзвітними відповідній раді, а виконавчий комітет з питань здійснення наданих йому повноважень органів виконавчої влади — підконтрольний від­повідним органам виконавчої влади.

       4. Виконавчим органом загальної компетенції є сільська управа — структурний підрозділ для організації та контролю за станом соціально-економічного розвитку поселення, забезпечення відповідного рівня життєдіяльності та надання адміністративних послуг населенню

       5. Чисельність працівників управи встановлюється радою.

 

 Стаття 22. Структура управи громади.

1. Структура управи громади затверджується радою за поданням голови громади.

      2. Структурні підрозділи управи громади є її органами управління галузевої та функціональної компетенції і можуть бути виконавчими органами спеціальної компетенції, входити до складу виконавчого органу спеціальної компетенції чи входити до складу апарату вико­навчого комітету ради. Кожний структурний підрозділ діє відповідно до положення, затвердженого радою.

      3. Структурними підрозділами є департамент, управління, відділ, сектор.

      4. Структурні підрозділи управи є підзвітними і підконтрольни­ми раді, голові громади та підпорядкованими її виконавчому коміте­ту.

Керівники структурних підрозділів управи призначаються на посаду і звільняються з посади головою громади одноособово.

 

 

 Стаття 14. Територіальні органи управління громади.

 У визначених радою громади поселеннях та за її рішенням утворюються територіальні органи управління.

Територіальними органами управління ради громади є селищна та сільські управи, які підпорядковуються виконавчому комітету ради громади.

Порядок призначення (звільнення) посадових осіб селищної, сільських управ визначається радою громади. Призначення (звільнення) посадових осіб здійснюється з врахуванням пропозицій органів самоорганізації, які мають суттєве значення.

 

 Стаття 15. Керівник селищної, сільської управи.

1. Керівник селищної, сільської управи призначається на посаду на строк повноважень ради громади в порядку визначеному законодавством про державну службу та службу в органах місцевого самоврядування.

      2. Керівник селищної, сільської управи є посадовою особою місцевого само­врядування.

      3. Керівник селищної, сільської управи здійснює свої функції відповідно до Положення про управу.

       4. Керівник селищної, сільської управи крім виконання функцій, встановлених для посадових осіб виконавчих органів ради громади:

1) представляє інтереси мешканців поселень у виконавчих органах ради громади;

2) за дорученням мешканців забезпечує підготовку документів для органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконав­чої влади з питань соціального захисту та соціальної допомоги;

3) бере участь у підготовці проекту бюджету громади в частині фінансування програм, які реалізуються на території його юрисдикції;

4) здійснює контроль за виконанням функцій посадовими особами бюджетних установ громади, територіальних підрозділів та посадових осіб органів виконавчої влади, розташова­них на території його юрисдикції, готує відповідні подання до виконавчого комітету ради громади;

5) здійснює моніторинг за станом довкілля, за станом об'єктів інфраструктури, за громадським правопорядком, запобігає право­порушенням;

6) здійснює функції третейського судді в побутових спо­рах між жителями;

7) здійснює інші функції, визначені статутом громади або рішенням ради громади.

 

 

 Стаття 19. Органи самоорганізації населення.

1. Орган самоорганізації населення (сільський, вуличний комітет) - елемент системи місцевого самоврядування, представницький орган, що добровільно формується жителями села, селища, міста для поглиблення взаємин між населенням та місцевим самоврядуванням.

2. Орган самоорганізації, очолює голова, який обирається відповідно до встановленого законодавством порядку та представляє інтереси органу самоорганізації.

 

 Стаття 20. Повноваження органу самоорганізації.

1. Орган самоорганізації має такі власні повноваження:

1) представництво інтересів села у раді громади та її органах, в місцевих органах виконавчої влади;

2) сприяння реалізації актів Президента України та органів виконавчої влади, рішень органів місцевого самоврядування;

3) внесення до проектів місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку та проекту місцевого бюджету пропозиції з питань, які стосуються села;

4) організація участі населення у здійсненні заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, проведення робіт з благоустрою, озеленення та утримання в належному стані садиб, дворів, вулиць, площ, парків, кладовищ, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, кімнат дитячої творчості, клубів за інтересами ;

5) організація населення на здійснення заходів щодо охорони пам'яток історії та культури, ліквідації наслідків стихійних лих, будівництві і ремонті шляхів, тротуарів, комунальних мереж, об'єктів загального користування із дотриманням встановленого законодавством порядку проведення таких робіт;

6) здійснення контролю за якістю надаваних громадянам житлово-комунальних послуг та за якістю проведених ремонтних робіт у жилих будинках;

7) організація допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, внесення пропозицій з цих питань до органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади, інших установ, підприємств, організацій;

8) організація громадського обговорення всіх питань, що стосуються поточних та перспективних планів життя поселення, а також планів забудови.

2. Делеговані повноваження органу самоорганізації.

Рада громади за наявності згоди може на підставі окремого Договору додатково наділяти орган самоорганізації населення частиною власних повноважень, а також повноважень своїх виконавчих органів з одночасною передачею йому відповідних коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для здійснення цих повноважень, зокрема:

1) укладення договорів на виконання робіт по ремонту будинків та благоустрою території згідно з планом соціально-культурного розвитку територіальної громади та фінансових ресурсів, виділених місцевою радою для виконання цих повноважень;

2) організація культурних, спортивних, навчальних та масових заходів для населення відповідно до планів роботи з населенням на відповідній території, витрати на які передбачені у бюджеті територіальної громади;

3) надання допомоги громадянам похилого віку, інвалідам, сім'ям загиблих воїнів та військовослужбовців, малозабезпеченим та багатодітним сім'ям, а також самотнім громадянам, дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування за місцем їх проживання за рахунок отримання та розподілу коштів, передбачених на такі цілі у відповідних місцевих бюджетах;

4) надання погодження на виділення земельних ділянок під будівництво, або інших цілей на їх території на підставі громадських обговорень.

Рада та її виконавчі органи здійснюють контроль за реалізацією делегованих органу самоорганізації населення повноважень та використанням переданих йому коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів.

 

 Стаття 21. Матеріальна і фінансова основа органу

 самоорганізації.

1. Матеріальною і фінансовою основою у діяльності органу самоорганізації населення є рухоме і нерухоме майно, кошти з місцевого бюджету, інші кошти. Фінансовою основою діяльності органу самоорганізації населення є:

1) кошти місцевого бюджету, які надаються йому радою громади для здійснення власних та делегованих повноважень;

2) кошти від здійснення господарської діяльності та комерційної діяльності заснованих органом самоорганізації населення госпрозрахункових підприємств, установ та організацій;

3) добровільні внески фізичних та юридичних осіб;

4) інші надходження, не заборонені законодавством.

2. Орган самоорганізації населення самостійно використовує власні фінансові ресурси, у тому числі отримані з місцевого бюджету, на цілі та в межах визначених Договором.

3. Кошти на реалізацію власних та делегованих повноважень органу самоорганізації населення окремо закладаються кожного року при прийнятті місцевого бюджету.

4. Матеріальною основою діяльності органу самоорганізації населення є майно:

1) передане йому радою в оперативне управління;

2) створене в результаті здійснення господарської діяльності та комерційної діяльності заснованих органом самоорганізації населення госпрозрахункових підприємств, установ та організацій (у разі делегування радою таких повноважень);

3) надане органу самоорганізації населення з інших джерел, не заборонених законом, та придбане чи створене органом самоорганізації населення за власні кошти.

 

ГЛАВА 6. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ СПІРНИХ ПИТАНЬ.

 МОНІТОРИНГ ТА ПІДСУМКИ ЕКСПЕРИМЕНТУ.

 

 Стаття 22. Розгляд спірних питань

Звернення, що стосуються проведення експерименту, розглядаються посадовими особами і органами, які беруть участь в організації та проведенні експерименту відповідно до наданої їм Законом компетенції або вирішуються у судовому порядку.

 

 Стаття 23. Моніторинг експерименту

1. Моніторинг державно-правового експерименту з проведення реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади на території Калуського району та міста Калуша Івано-Франківської області проводиться центральним органом виконавчої влади у сфері регіонального розвитку.

2. Індикатори для проведення оцінки результатів експерименту затверджуються центральним органом виконавчої влади у сфері регіонального розвитку.

3. Результати моніторингу пілотного проекту використовуються виключно для прийняття рішень стосовно реформування територіальної організації влади та оптимізації адміністративно-територіального устрою.

4. Органи та посадові особи, які беруть участь в організації та проведенні експерименту мають право вносити до центрального органу виконавчої влади у сфері регіонального розвитку пропозиції стосовно усунення недоліків проекту, вдосконалення правових, організаційних, фінансових та економічних механізмів його реалізації.

5. Результати моніторингу експерименту використовуються виключно для прийняття рішень стосовно подальшого розвитку місцевого самоврядування, вдосконалення його територіальної основи, обсягів повноважень, способів їх реалізації, вдосконалення механізмів впровадження реформи місцевого самоврядування.

 

Стаття 24. Підсумки експерименту

1. Не пізніше двох місяців до закінчення експерименту Координаційна рада подає на розгляд Комітету Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування звіт про діяльність Координаційної ради та про попередні підсумки експерименту, який включає:

1) аналіз змін, що відбулися у соціально-економічному розвитку громади;

2) аналіз ефективності актів органів державної влади, які приймалися у зв’язку з експериментом та вплив інших нормативно-правових актів на хід та результати експерименту;

3) оцінку експерименту та пропозиції щодо впровадження його результатів у проведення реформи місцевого самоврядування в Україні.

2. Матеріали, зазначені в частині першій цієї статті, подаються також до Кабінету Міністрів України.

3. Після закінчення експерименту Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування за участю Комітету Верховної Ради України з питань правової політики та правосуддя, або його представників, представників Кабінету Міністрів України, Координаційної ради експерименту, органів місцевого самоврядування розглядає його підсумки та вносить пропозиції щодо його наслідків на розгляд Верховної Ради України.

 

ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

         1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування та діє на період реалізації пілотного проекту до 31 грудня 2016 року.

2. Фінансова підтримка пілотного проекту відповідно до цього Закону здійснюється протягом трьох років з дня набрання чинності цим Законом.

3. Кабінет Міністрів України не пізніш як у трьох місячний термін з дня набрання чинності цього Закону вирішує неврегульовані земельні питання, питання комунальної власності, враховуючи передачу громаді об’єктів державної власності.

4. Кабінету Міністрів України протягом двох місяців з дня набрання чинності цього Закону прийняти та забезпечити прийняття центральними органами виконавчої влади нормативно-правових актів, що випливають з цього Закону.

 

 

 

Голова Верховної Ради України                                                                                       В.Б. Гройсман

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko