Звичайна версія Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ  про управління у справах сім’ї, молоді, фізкультури і спорту  Калуської міської ради

І. Загальна частина

     1.1. Управління у справах сім'ї, молоді і спорту міської ради (далі - управління) є органом виконавчого комітету міської ради і підпорядковується у своїй діяльності як міській раді, так і виконавчому комітету.

     1.2. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, рішеннями міської ради і міського голови, а також цим Положенням про управління.

ІІ. Головні завдання управління

     2.1. Основними завданнями управління є:

1) забезпечення реалізації у місті державної політики з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

2) виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення соціального та правового захисту сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної  культури  та спорту, рівних прав і можливостей для участі жінок та чоловіків у політичному, економічному і культурному житті, сприяння соціальному становленню та розвитку дітей і молоді, запобігання насильству в сім'ї;

3) координація діяльності місцевих органів виконавчої  влади  та органів місцевого самоврядування з питань реалізації державної політики стосовно сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту; сприяння розвитку видів спорту, визнаних в Україні;

4) сприяння громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжним, дитячим та іншим громадським організаціям у проведенні ними роботи з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту;

5) організація і  проведення фізкультурно-спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового способу життя;

6) сприяння розвитку олімпійського, паралімпійського та дефлімпійського руху; сприяння міжнародному співробітництву з питань сім'ї, дітей, молоді, фізичної культури та спорту.

     2.2. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

     1) готує пропозиції до проектів державних цільових, галузевих та регіональних програм поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту, забезпечує її виконання;

     2) розробляє і подає на розгляд міської ради пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на поліпшення становища сім'ї, дітей і молоді, розвиток фізичної культури та спорту;

     3) готує пропозиції стосовно вдосконалення нормативно-правової бази з питань, що належать до його компетенції, і вносить їх в установленому порядку на розгляд міської ради;

     4) готує та подає в установленому порядку аналітичні матеріали і статистичну звітність з питань, що належать  до його компетенції;

     5) сприяє в межах своїх повноважень виконанню програм (проектів), розроблених молодіжними, дитячими та  іншими громадськими організаціями;

6) координує в межах своїх повноважень здійснення заходів, спрямованих  на організацію оздоровлення, відпочинку та дозвілля дітей і молоді, самостійно виконує відповідні програми, сприяє збереженню та розвитку мережі дитячих оздоровчих закладів;

     7) здійснює координацію діяльності і контроль за організацією виїзду груп дітей на відпочинок та оздоровлення за кордон;

     8) удосконалює в межах своїх повноважень систему пошуку і відбору талановитих та обдарованих дітей і молоді, сприяє їх підтримці;

     9) організовує та бере участь у проведенні олімпіад, спартакіад, конкурсів, турнірів, виставок, фестивалів творчості, конференцій, форумів, інших заходів, спрямованих на  підвищення культурно-освітнього рівня дітей і молоді;

     10) координує діяльність центрів соціальних  служб  для сім'ї, дітей і молоді, визначає пріоритетні напрями проведення соціальної роботи;

     11) сприяє працевлаштуванню та зайнятості молоді, розвитку молодіжної підприємницької діяльності;

     12) координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень виконання державних цільових програм з питань протидії торгівлі  людьми,  вносить  пропозиції щодо необхідності створення реабілітаційних центрів для осіб,  що постраждали від торгівлі людьми,  надає їм консультаційно-методичну допомогу;

     13) здійснює  заходи, спрямовані на пропагування сімейних цінностей, підвищення рівня правової обізнаності батьків і дітей, забезпечення соціального і правового захисту сімей;

     14) надає в межах своїх повноважень багатодітним сім'ям та сім'ям, що опинилися у складних життєвих обставинах, підприємствам установам та організаціям,  об'єднанням громадян та окремим громадянам методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім'ї, забезпечує організацію діяльності спеціалізованих установ для запобігання насильству в сім'ї;

     15) забезпечує в межах своїх повноважень розроблення і здійснення заходів, спрямованих на розв'язання житлово-побутових та інших соціальних проблем молоді і молодих сімей, сприяє забезпеченню молоді з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, житлом;

     16) вживає в межах своїх повноважень заходів до утвердження здорового способу  життя у дитячому та молодіжному середовищі, проводить інформаційно-просвітницьку роботу щодо протидії поширенню соціально небезпечних хвороб серед дітей і молоді;

     17) затверджує положення про змагання та проводить міські змагання і навчально-тренувальні збори у межах коштів, виділених на розвиток фізичної культури та спорту;

     18) комплектує склад збірних команд міста за видами спорту, забезпечує організацію підготовки та участі спортсменів у змаганнях усіх рівнів, сприяє розв'язанню житлово-побутових проблем і створенню максимально сприятливих умов для тренувань членам національних збірних команд, кандидатам на участь в Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських іграх і Всесвітніх іграх з неолімпійських видів спорту та їх тренерам;

     19) здійснює контроль за діяльністю дитячої юнацької спортивної школи «Сокіл;

     20) сприяє збереженню і розвитку мережі фізкультурно-спортивних закладів, вживає заходів до їх  кадрового комплектування та зміцненню матеріально-технічної бази;

     21) порушує в установленому порядку клопотання про відзначення спортсменів, тренерів і працівників сфери фізичної культури та спорту державними нагородами, присвоєння їм спортивних звань;

     22) забезпечує у межах своїх повноважень організацію і сприяє активізації фізкультурно-оздоровчої  роботи у навчально-виховній, виробничій та соціально-побутовій сфері, розвитку самодіяльного масового спорту, спорту ветеранів;

     23) вживає заходів для забезпечення розвитку міського центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх", здійснює контроль за його діяльністю;

     24) здійснює контроль за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості законодавства з питань соціального захисту сім'ї, дітей і молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації;

     25) вивчає потребу у фахівцях для організації роботи з питань фізичної культури та спорту, організовує підвищення їх кваліфікації;

     26) надає суб'єктам господарювання консультаційно-методичну допомогу з питань ліцензування фізкультурно-оздоровчої та спортивної діяльності;

     27) сприяє залученню коштів підприємств, установ та організацій для соціальної підтримки сім'ї, дітей і молоді, розвитку фізичної культури та спорту;

     28) взаємодіє з місцевими осередками громадських організацій фізкультурно-спортивної   спрямованості згідно з укладеними договорами;

     29) сприяє громадським організаціям інвалідів фізкультурно-спортивної спрямованості у розвитку фізкультурно-реабілітаційної і спортивної роботи серед інвалідів, зміцненні їх матеріально-технічної бази, надає їм консультаційно-методичну допомогу;

     30) забезпечує в межах своїх повноважень здійснення заходів щодо активізації міжнародного співробітництва з питань, що належать до його компетенції;

     31) здійснює контроль за технічним станом, ефективністю і цільовим використанням спортивних об'єктів, що належать до сфери управління, зокрема створенням необхідних умов для вільного доступу до  них інвалідів, за дотриманням правил безпеки під час проведення масових спортивних заходів;

     32) проводить серед населення інформаційну, роз'яснювальну та пропагандистську роботу, зокрема через друковані та аудіовізуальні засоби  масової  інформації,  з  питань, що належать до його компетенції, провадить в  установленому порядку  рекламну  та видавничу діяльність;

     33) виконує інші функції відповідно до  покладених  на  нього завдань.

ІІІ. Права та структура управління

3.1. Управління має право:

     1) залучати до розгляду питань, що належать до його компетенції, спеціалістів інших структурних підрозділів органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, а також об'єднань громадян (за  погодженням з їх керівниками);

     2) отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів виконавчого комітету, підприємств, установ та організацій інформацію,  документи та інші матеріали,  необхідні для виконання покладених на нього завдань;

     3) скликати в  установленому  порядку  наради,   конференції   і семінари з питань, що належать до його компетенції.

3.2. Управління  під  час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими  структурними  підрозділами  виконавчого комітету, підприємствами,  установами,  організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами.

3.3. Управління очолює начальник,  який призначається на посаду та  звільняється з посади міським головою.

     Начальник управління має заступника,  який  призначається  на посаду та  звільняються  з  посади міським головою за поданням начальника.

3.4. Начальник управління:

     1) здійснює керівництво діяльністю управління,  несе персональну відповідальність за виконання покладених на управління завдань, визначає ступінь відповідальності заступника начальника управління, керівників структурних підрозділів, інших працівників управління;

     2) затверджує положення  про структурні підрозділи управління та функціональні обов'язки їх працівників;

3) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів (розпоряджень міського голови, рішень міської ради і виконавчого комітету) для врегулювання на місцевому рівні питань, зазначених в пп.. 2.1. – 2.2.;

     4) розпоряджається коштами, що передбачені для виконання покладених на управління  завдань  і його  утримання,  у  межах затвердженого кошторису;

     5) затверджує плани роботи управління;

     6) розглядає в установленому порядку питання щодо заохочення працівників управління чи притягнення їх до дисциплінарної відповідальності;

     7) видає в межах своїх повноважень накази, організовує і контролює їх виконання.

     4. В управлінні для виконання покладених  на  нього  завдань можуть утворюватися дорадчі та консультативні органи, персональний склад та положення про які затверджує начальник управління.

     5. Управління утримується за рахунок місцевого бюджету.

     Граничну чисельність і фонд  оплати праці працівників управління  визначає міський голова у межах виділених коштів.

     Кошторис і штатний розпис управління затверджує міський голова після проведення  їх експертизи фінансовим управлінням.

     6. Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.

7. Управління може бути ліквідоване або реорганізоване за рішенням міської ради у порядку передбаченому законодавством.

8. Місцезнаходження управління: вулиця Степана Бандери, 18, місто Калуш, Івано-Франківська область, поштовий індекс – 77300.

Начальник управління в справах

сім’ї, молоді, фізкультури і спорту                                              Михайло Клим

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko