Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

Організаційно-методичні вказівки

2016.04.01

     Затверджено             

     розпорядження  міського голови

     від 16.02.2016 № 54-р

 

Організаційно-методичні вказівки

щодо навчання з цивільного  захисту осіб керівного складу, працюючого, непрацюючого населення міста, фахівців формувань з питань цивільного захисту, дітей дошкільного віку, учнів та студентів міста у  2016 році

Головною метою організаційно-методичних вказівок є здійснення всеохоплюючої підготовки населення міста з питань  захисту від  надзвичайних ситуацій.

1. Основними напрямками в роботі щодо забезпечення готовності та оперативності реагування на надзвичайні ситуації, захисту населення і територій від негативного впливу техногенних та природних факторів вважати:

1.1. Підготовку осіб керівного складу підприємств, установ, організацій, фахівців з питань цивільного захисту, яку здійснювати на курсах навчально-методичного  центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 23.10.2013р. № 819 та плану комплектування слухачами навчально-методичного  центру та безпеки життєдіяльності міста на 2016 рік.

1.2. Підготовку працівників підприємств, установ, організацій  здійснювати за місцем роботи:

- за програмою загальної підготовки - про дії в умовах загрози і виникнення надзвичайної ситуації, а також оволодіння навичками надання першої допомоги потерпілим, користування засобами  індивідуального і колективного захисту;

- за програмою спеціальної підготовки працівників, що  входять  до складу спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту, - ознайомлення з  обов’язками, навичками користування засобами захисту, вивчення порядку приведення їх у готовність, проведення рятувальних та інших невідкладних робіт;

- за програмою  додаткової  підготовки з техногенної безпеки  працівників  підвищеної небезпеки – поглиблення знань  з питань техногенної безпеки, джерел  небезпеки, що  можуть  спричинити виникнення надзвичайної ситуації на об’єкті підвищеної небезпеки, та небезпечних речовин, що виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на його території;

- за програмою пожежно-технічного мінімуму для працівників, зайнятих на роботах з підвищеною пожежною небезпекою, - підвищення рівня загальних пожежно-технічних знань, вивчення правил  пожежної безпеки з урахуванням особливостей виробництва, ознайомлення з протипожежними заходами та діями  у разі виникнення пожежі, оволодіння навичками  використання наявних засобів пожежогасіння.

Організація та проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту на підприємствах, в установах і організаціях здійснювати у порядку, визначеному наказом Міністерства внутрішніх справ України від 11.09.2014 року № 934, зареєстрованим у Мінюсті 03.10.2014 року за № 1200/25977.

2. Підготовку в навчальних групах працівників, які увійшли до складу формувань цивільного захисту (далі – ЦЗ) здійснювати за 15 годинною програмою (9 годин - загальна і 6 годин - спеціальна тематика). Заняття проводяться керівниками груп - командирами формувань ЦЗ під загальним керівництвом штатних працівників з питань ЦЗ та начальників служб ЦЗ.

         Основним завданням з підготовки особового складу вважати практичне відпрацювання заходів, передбачених планами підготовки до дій за призначенням та планами локалізації і ліквідації аварійних ситуацій.

3. Підготовку працівників, які не увійшли до складу формувань ЦЗ здійснювати у складі навчальних груп за 12 годинною програмою.

4. Підготовку студентів вищих навчальних закладів до дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати за нормативними навчальними дисциплінами «Безпека життєдіяльності» та «Цивільний захист».

5. Підготовку учнів  загальноосвітніх  шкіл і професійно-технічних училищ до дій у надзвичайних ситуаціях, що передбачає здобуття  знань і  вмінь з питань особистої безпеки в  умовах загрози та виникнення надзвичайної ситуації, користування засобами захисту від її наслідків, вивчення правил  пожежної безпеки та основ цивільного захисту здійснювати в рамках вивчення переметів «Основи здоров’я» та «Захист Вітчизни». Практичне закріплення теоретичного  матеріалу здійснювати шляхом проведення Дня цивільного захисту.

6. Навчально-виховну роботу з дітьми дошкільного  віку проводити згідно з вимогами базового компонента дошкільної освіти і спрямувати на формування достатнього і необхідного рівня знань та умінь дитини для безпечного перебування у навколишньому середовищі, елементарних норм поведінки у надзвичайних ситуаціях і запобігання пожежам від дитячих  пустощів з вогнем.

7. Навчання непрацюючого населення діям у надзвичайних ситуаціях  здійснювати шляхом проведення інформаційно-просвітницької роботи за місцем проживання, через консультаційні пункти, передбачивши інформування населення про методи реагування у разі виникнення надзвичайних ситуацій, створення у консультаційних пунктах умов для оволодіння громадянами навичками користування найбільш поширеними засобами захисту і надання само- та взаємодопомоги.

8. Керівникам підприємств, установ та організацій – суб’єктам забезпечення цивільного захисту:

- внутрішніми наказами визначити порядок та організувати навчання працівників безпосередньо на підприємствах, в установах, організаціях і  у навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності області;

- навчання здійснювати шляхом курсового та індивідуального навчання за програмами підготовки працівників, перелік і основний зміст яких визначено постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року № 444 «Про затвердження Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях»;

- навчальні групи працівників з курсового навчання утворити у складі спеціалізованих служб і формувань цивільного захисту та органів управління ними, з індивідуального навчання – по структурних підрозділах підприємств, установ та організацій;

- з працівниками, під час прийняття на роботу і за місцем праці, організувати проведення інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях на підставі програм підготовки працівників і діючих на підприємстві, в установі та організації правил, інструкцій, планів реагування на надзвичайні ситуації, інших нормативно-правових актів з питань  цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки;

- підвищення рівня знань та отримання практичних навичок щодо дій у надзвичайних ситуаціях здійснювати на практичних заняттях у ході проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань з питань цивільного захисту з періодичністю, встановленою Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2013 року № 443 «Про затвердження Порядку підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту»;

- спеціальні об’єктові навчання з питань цивільного захисту із спеціалізованими службами і формуваннями  цивільного захисту проводити щороку тривалістю від 4 до 8 годин на підприємствах, в установах та організаціях, які в  установленому порядку створили такі служби і формування;

- тренування персоналу підприємств, установ та організацій у діях на випадок пожежі (протипожежні тренування) проводити двічі на рік на всіх підприємствах, в установах та організаціях. У навчальних закладах, а також у  лікувальних установах із стаціонаром, культурно-просвітніх, критих спортивних будівлях і спорудах, готелях, торгових підприємствах (2 поверхи і більше) та інших аналогічних за призначенням об’єктах з масовим перебуванням людей такі протипожежні тренування проводити як тренування з евакуації людей з елементами пожежогасіння;

- на підприємствах, в  установах та організаціях з чисельністю працюючих понад 50 осіб і менше, а також у  навчальних закладах незалежно від чисельності працюючих замість спеціального об’єктового навчання щорічно проводити  тривалістю до 8 годин тренування персоналу щодо дій у надзвичайних ситуаціях (об’єктове тренування);

- на об’єктах підвищеної небезпеки додатково, щорічно, проводити тренування усього персоналу з імовірних аварійних ситуацій, що передбачені планами локалізації і ліквідації аварій (протиаварійні тренування);

- забезпечити ведення документації з питань організації навчання працюючого населення (переліки навчальних груп, осіб керівного складу і фахівців, які підлягають у 2016 році навчанню у сфері цивільного захисту та посадових осіб, які проходять навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки, робочі навчальні плани і програми, розклади занять, графіки консультацій, журнали навчання, плани підготовки  і проведення спеціальних об’єктових навчань і тренувань тощо);

- обладнати в кожному розташованому структурному підрозділі підприємства, установи та організації інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту та здійснити його наповнення навчальними посібниками  і натурними зразками, передбаченими загальною програмою підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях.

 9. Калуському МРВ УДСНС в Івано-Франківській області:

9.1. Організувати роботу з контролю організації та стану навчання працівників на підприємствах, в установах та організаціях під час якої забезпечити:

         - перевірку на підприємствах, в установах та організаціях планувальних  облікових та звітних документів з питань навчання населення;

         - облік спеціальних об’єктових навчань і  тренувань з питань цивільного захисту, що проводяться на підприємствах, в установах та організаціях відповідно до наданих ними графіків;

         - контроль надання Калуським міським курсам ІІІ категорії освітніх послуг  підприємствам, установам та організаціям з підготовки та проведення спеціальних об’єктових навчань з питань цивільного захисту;

         - контроль за обладнанням на підприємствах, в установах та організація інформаційно-довідкових куточків і перевірку відповідності їх тематичного наповнення планувальними  документами з цивільного захисту;

         - моніторинг якості та аналіз стану навчання працюючого населення діям  у надзвичайних ситуаціях.

9.2. Організувати роботу щодо контролю за виконанням планів комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності за функціональними програмами навчання у сфері цивільного захисту.

10. Калуським міським курсам ІІІ категорії:

- забезпечити проведення функціонального навчання осіб керівного складу і фахівців у сфері цивільного захисту відповідно до державного замовлення та укладених договорів з підприємствами, установами, організаціями;

- організувати практичне навчання з керівним та посередницьким  апаратом підприємств, установ та організацій щодо відпрацювання плануючих  документів, порядку проведення спеціальних об’єктових навчань (тренувань) з  цивільного захисту, надати методичну допомогу у їх проведенні;

- забезпечити надання підприємствам, установам та організаціям консультаційних, аналітичних, методичних та інших кваліфікованих послуг з питань розроблення ними програм підготовки працівників до дій у надзвичайних ситуаціях, необхідних наочних і навчальних матеріалів, макетів інформаційно-довідкових куточків тощо;

- надати методичну допомогу управлінню освіти  міської ради з організації і проведення Тижня безпеки дитини та оглядів-конкурсів на кращий стан дошкільного  закладу з питань безпеки життєдіяльності.

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko