Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

ПОЛОЖЕННЯ про управління будівництва та розвитку інфраструктури  Калуської міської ради  (нова редакція) м.Калуш

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1 Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради (далі - управління) є структурним підрозділом Калуської міської ради, підзвітним і підконтрольним міській раді та міському голові.

1.2 Управління здійснює функції замовника з нового будівництва, розширення, реконструкції та технічного переоснащення підприємств, будівель і споруд, ремонту житла, об’єктів соціальної сфери і комунального призначення та благоустрою, також реконструкції пам’яток архітектури та містобудування (надалі іменується «будівництво»), які фінансуються з державного, обласного, місцевого бюджетів та інших джерел.

1.3 Управління у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України, Указами Президента України, Постановами Кабінету Міністрів України, нормативними актами Мінрегіонбуду, розпорядженнями міського голови рішеннями Калуської міської ради та її виконавчого комітету, цим Положенням, а також Положенням про цільовий фонд соціально – економічного розвитку міста Калуша.

1.4 Управління є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в установах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням кутовий та інші штампи із своєю назвою та інші реквізити.

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1 Основними завданнями управління є:

            2.1.1 забезпечення реалізації державної політики у галузі будівництва та ефективне використання капітальних вкладень, що спрямовуються на цю мету;

            2.1.2 сприяння впровадженню у будівництво передових технологій, прогресивних проектних рішень, застосування нових будівельних матеріалів, конструкцій та виробів.

            2.1.3 залучення та визначення розмірів коштів замовників (інвесторів) на розвиток інженерно – транспортної та соціальної інфраструктури міста.

2.2 Управління, відповідно до покладених на нього завдань:

            2.2.1 в межах виконуваної програми, готує пропозиції з питань будівництва і подає їх на розгляд міської ради;

            2.2.2 забезпечує дотримання законодавства у галузі будівництва;

            2.2.3 складає переліки проектів будов, титульні списки будов та проектно-вишукувальних робіт і подає їх на затвердження в установленому порядку;

            2.2.4 забезпечує в установленому порядку своєчасне і в повному обсязі фінансування проектно-вишукувальних робіт і будівництва об'єктів відповідно до титульних списків будов та укладених договорів;

            2.2.5 розміщує замовлення на проектно-вишукувальні роботи, укладає з науково-дослідними та проектними  організаціями договори на розроблення проектно-кошторисної документації та здійснення ними авторського нагляду за будівництвом;

            2.2.6 видає науково-дослідним та проектним організаціям завдання на проектування з вихідними даними та інших документів, необхідних для виконання проектних  робіт та розроблення проектно-кошторисної документації;

            2.2.7 приймає і перевіряє комплектність одержаної від науково-дослідних та  проектних організацій проектно-кошторисної документації, забезпечує проведення її державної експертизи, погодження і затвердження в установленому порядку та передає  будівельним організаціям для здійснення будівництва;

            2.2.8 розміщує замовлення на будівництво, укладає з будівельними організаціями відповідні договори; разом з підрядними організаціями визначає і погоджує ціни на будівництво об'єктів відповідно до діючих нормативних актів;

            2.2.9 забезпечує реєстрацію в інспекції державного архітектурно-будівельного контролю відповідальних інженерно-технічних працівників, що безпосередньо здійснюють будівництво, авторський і технічний нагляд, одержує дозвіл на виконання будівельно-монтажних робіт;

            2.2.10 забезпечує підготовку геодезичної основи під будівництво;

            2.2.11 забезпечує будівництво технологічним, енергетичним, електротехнічним та іншим устаткуванням, апаратурою, матеріалами, поставку яких згідно з договором покладено на замовника;

            2.2.12 здійснює розрахунки з постачальниками за устаткування і матеріали замовника;

            2.2.13 передає підрядній організації будівельний майданчик, устаткування, що підлягає монтажу, апаратуру і матеріали, забезпечення якими покладено на замовника;

            2.2.14 передає будівельній організації необхідні дозвільні документи для     виконання будівельно-монтажних робіт.

            2.2.15 забезпечує переселення громадян, які проживають у будинках, що підлягають             знесенню, перенесенню або реконструкції;

            2.2.16 відшкодовує громадянам у разі знесення вартість житлових будинків, господарських будівель, що перебувають у їх власності, а також вартість вилучених плодово-ягідних насаджень та посівів;

            2.2.17 здійснює технічний нагляд за будівництвом, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт проектам, технічним умовам і стандартам;

            2.2.18 погоджує з відповідними організаціями питання, пов'язані з установкою вантажопідйомних пристроїв, устаткування та апаратів, що працюють під тиском, забезпечує випробування зазначених технічних засобів;

            2.2.19 забезпечує виконання пусконалагоджувальних робіт і підготовку об'єктів до експлуатації;

            2.2.20 Пред”являє державній архітектурно-будівельній інспекції декларацію про готовність об’єкта в експлуатацію для об’єкта, що належить до І-ІІІ категорії складності;

2.2.21 Бере участь у прийнятті  в експлуатацію об’єктів,що належать до ІV-V категорії складності та оформляє акт готовності до експлуатації для видачі інспекцією сертифіката відповідності.

            2.2.22 передає завершені будівництвом та введені в дію об'єкти підприємствам та організаціям, на які покладено їх експлуатацію;

            2.2.23 здійснює розрахунки з підрядниками та іншими організаціями за виконані роботи та послуги;

            2.2.24 веде бухгалтерський і статистичний облік, складає і у визначені терміни подає в установленому порядку відповідним органам звітність за затвердженими формами, несе відповідальність за їх достовірність;

2.2.25 перевіряє подані до оплати документи підрядних, постачальних, проектних, розвідувальних та інших організацій щодо виконання робіт, поставки продукції та надання послуг;

2.2.26 встановлює порядок визначення розмірів коштів замовників(інвесторів) будівництва, порядок їх використання, регулює правові відносини суб’єктів підприємницької діяльності, які є замовниками (інвесторами) будівництва (реконструкції) та Калуською міською радою.

2.3 Управління має право:

            2.3.1 залучати на договірних засадах спеціалістів, установи та організації, для розгляду питань, що належать до його компетенції;

            2.3.2 одержувати в установленому порядку від інших підрозділів органу місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, документи, інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

            2.3.3 скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

            2.3.4 залучати на договірних засадах кошти юридичних і фізичних осіб для формування програми будівництва і розвитку будівельної індустрії, а також створювати структурні підрозділи та групи технічного нагляду за будівництвом;

            2.3.5 розпоряджатися коштами, передбаченими у вартості будівництва на виконання основних завдань та функцій замовника, в межах затвердженого в установленому порядку кошторису.

            2.3.6 списувати в установленому порядку зі свого балансу витрати на виконані роботи по нездійсненому будівництву, дебіторську заборгованість, по якій минули встановлені терміни, інші борги, застарілі та непридатні для подальшого використання устаткування, транспортні засоби, інвентар та інструмент.

2.4 Управління у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами органу місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами та організаціями, об'єднаннями громадян.

2.5 Надавати інформацію відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

ІІІ. КЕРІВНИЦТВО УПРАВЛІННЯ

3.1. Управління очолює начальник, який призначається на посаду міським головою та підпорядковується безпосередньо заступнику міського голови з питань будівництва.

3.2 Начальник управління має заступника, який призначається на посаду та звільняється з посади міським головою відповідно до чинного законодавства.

3.3. Начальник управління:

            3.3.1 здійснює керівництво діяльністю управління, несе персональну відповідальність перед виконавчим комітетом Калуської міської ради та міським головою за виконання покладених на управління завдань;

            3.3.2 подає на затвердження голові кошторис доходів і видатків та штатний розпис управління в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;

                3.3.3 видає в межах своєї компетенції накази, і контролює їх виконання та розробляє проекти нормативно-правових актів;

            3.3.4 забезпечує своєчасний розгляд звернень громадян і юридичних осіб, та приймає відповідні рішення;

            3.3.5 затверджує положення про структурні підрозділи і функціональні обов'язки працівників управління, розподіляє обов'язки між заступником начальника управління, керівниками структурних підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності;

            3.3.6 розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису доходів і видатків на утримання апарату управління та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;

            3.3.7 приймає рішення щодо преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам управління відповідно до затвердженого начальником управління «Положення про преміювання працівників управління»;

            3.3.8 Призначає на посаду і звільняє з посади працівників управління, які утримуються за рахунок госпрозрахунку.

3.4 Накази начальника управління, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, нормативним актам Мінрегіонбуду, можуть бути скасовані міським головою.

3.5. Для вирішення окремих питань, що належать до компетенції управління, в управлінні може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступника начальника управління (за посадою), інших відповідальних працівників управління.

            Склад колегії затверджується міським головою за поданням начальника управління та погодженям заступника міського голови з питань будівництва.

            Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника управління.

IV. УТРИМАННЯ УПРАВЛІННЯ.

4.1 Управління будівництва та розвитку інфраструктури міської ради утримується за рахунок коштів міського бюджету та коштів передбачених у вартості будівництва на утримання служби замовника.

            Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління, що фінансуються за рахунок коштів міського бюджету, а також видатки на їх утримання визначає міська рада.

            Кошторис доходів і видатків, штатний розпис управління затверджує міський голова.

4.2 Фінансування витрат на утримання працівників структурних підрозділів управління, приміщення, транспортних засобів проводиться на основі самофінансування і самоокупності за рахунок коштів, передбачених Главою 10 «Зведеного кошторисного розрахунку вартості будівництва».

4.3  Розмір посадових окладів працівників управління, що перебувають на засадах господарського розрахунку встановлює начальник управління.

 

 

В.о. начальника управління                                                      Василь Купрунець

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko