Версія для слабозорих Інвестиційний портал м.Калуша

РЕГЛАМЕНТ  Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

2015.01.29

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішенням міської ради

від 25.03.2016  №  192

Секретар міської ради

Роман Боднарчук

 

РЕГЛАМЕНТ 
Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради

 

  1. Загальна частина

1.1. Регламент Центру надання адміністративних послуг виконавчого комітету Калуської міської ради (далі – Центр) встановлює порядок організації діяльності Центру, визначає порядок діяльності адміністраторів Центру та їх взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, порядок їх взаємодії з одержувачами адміністративних послуг, організацію документообігу та порядок здійснення контролю за належністю надання адміністративних послуг.

1.2. Основними принципами роботи Центру є:

- верховенство права, у тому числі законності та юридичної визначеності;

- стабільність;

- рівність перед законом;

- відкритість та прозорість;

- оперативності та своєчасність;

- доступність інформації про надання адміністративних послуг;

- захищеність персональних даних;

- неупередженість та справедливість;

- доступність та зручність для суб’єктів звернення.

1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про Центр та Регламентом Центру.

1.4. Cкасування та внесення змін  у цей документ здійснюється за рішенням Калуської міської ради.

 1.5. Дотримання Регламенту є обов’язковим для адміністраторів Центру, суб’єктів надання адміністративних  послуг, які відповідно до закону уповноважені надавати адміністративні послуги, через Центр.

2. Організація роботи Центру

2.1. Основними завданням Центру є:

- надання консультацій та роз’яснень суб’єктам звернень щодо порядку отримання тих чи інших адміністративних послуг;

- надання вичерпної інформації та необхідного переліку документів для отримання адміністративних послуг; прийняття цих документів; їх реєстрація та направлення у встановленому порядку до органу, що уповноважений вирішувати питання по суті;

- забезпечення чіткого контролю за термінами розгляду поданих документів для отримання адміністративної послуги;

- видача результату адміністративної послуги, організація співпраці із місцевими та регіональними органами виконавчої влади;

- забезпечення організації документообігу у виконавчих органах міської ради із питань надання адміністративних послуг.

2.2. Організація роботи Центру покладається на керівника Центру.

2.3.Адміністративні послуги в рамках роботи Центру надаються згідно з інформаційними та технологічними картками, які розробляються суб’єктами надання адміністративних послуг та затверджуються міським головою.

 2.4. Прийом вхідних пакетів та видача вихідних пакетів документів здійснюється виключно в Центрі.

2.5. Графік роботи Центру затверджується міським головою.

2.6. Індивідуальний графік працівників Центру затверджується керівником Центру з урахуванням трудового законодавства.

2.7. Вхідний пакет реєструється у журналі обліку/реєстрації (електронному реєстрі) звернень для отримання адміністративних послуг.

2.8. Суб'єктам надання адміністративних послуг забороняється здійснювати прийом заяв суб'єктів звернень щодо надання адміністративних послуг, видавати суб'єктам звернень оформлені результати надання адміністративних послуг, якщо такі послуги за законом надаються через центр надання адміністративних послуг.

2.9. У разі внесення змін у законодавстві щодо порядку надання адміністративної послуги суб’єкт її надання інформує про такі зміни керівника Центру та вносить зміни у відповідні інформаційні, технологічні картки.

2.10. Оплата за підготовку та надання адміністративних послуг здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

2.11. У приміщенні  Центру на доступному для огляду місці на інформаційних стендах  розміщена повна і вичерпна інформація про:

- найменування Центру, його місцезнаходження, номери телефонів для довідок, факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти;

- графік роботи Центру (прийомні дні та години, вихідні дні);

- перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, та відповідні інформаційні картки адміністративних послуг;

- бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення;

- платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг;

- положення про Центр;

- регламент Центру;

- інша інформація, необхідна для забезпечення якісного надання адміністративних послуг.

            На офіційному сайті Калуської міської ради створена рубрика «ЦНАП»,  де розміщена вся необхідна інформація про порядок надання адміністративних послуг.

У  Центрі  облаштована скринька для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо якості надання адміністративних послуг, проведення щорічного аналізу таких зауважень і пропозицій, вжиття відповідних заходів.         

3. Керування чергою в Центрі

3.1. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування суб’єктів звернення у Центрі вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення – для керування чергою.

3.2. У Центрі може здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може здійснюватися шляхом особистого звернення до Центру та/або телефоном, електронною поштою. Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього запису, здійснюється у визначені керівником Центру години.

3.3. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення.

4. Прийняття заяви та інших документів у Центрі

4.1. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет документів), та повернення документів з результатом надання адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється виключно в Центрі.

4.2. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача (переоформлення, видача дублікатів, анулювання) документів дозвільного характеру, які оформлені регіональними та місцевими дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності”.

4.3. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у Центрі особисто, через уповноваженого представника, надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом вкладення) або в передбачених законом випадках за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку.

4.4. У разі коли вхідний пакет документів подається уповноваженим представником суб’єкта звернення, пред’являються документи, що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження.

4.5. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні.

4.6. Заява, що подається для отримання адміністративної послуги, повинна містити дозвіл суб’єкта звернення на обробку, використання та зберігання його персональних даних у межах, необхідних для надання адміністративної послуги.

4.7. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках.

4.8. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета документів за підписом і з проставленням печатки відповідного адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в матеріалах справи.

4.9. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також спосіб передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій та/або електронній формі.

4.10. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в описі вхідного пакета документів.

4.11. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів.

4.12. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби здійснює її копіювання та/або сканування.

4.13. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до журналу проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Журнал  проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів надання адміністративних послуг.

5. Опрацювання справи (вхідного пакета документів)

5.1. Після вчинення дій, передбачених пунктами 4.1. – 4.13. цього Регламенту, адміністратор Центру невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня, надсилає (передає) вхідний пакет документів суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить питання прийняття рішення у справі, про що робить відмітку в журналі проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставляє печатку (штамп) адміністратора, що передав відповідні документи.

5.2. Передача справ у паперовій формі від Центру до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється, не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом доставки працівником Центру.

5.3. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до журналу проходження справи.

5.4. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням керівника Центру.

5.5. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний:

своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду справи; надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід розгляду справи.

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор Центру невідкладно інформує про це керівника Центру.

6. Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення

6.1. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його до Центру, про що зазначається в журналі проходження справи.

6.2. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом внесення відповідних відомостей до журналу проходження справи.

6.3. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення особисто під розписку (у тому числі його уповноваженому представникові) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб.

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом звернення  зазначається в журналі реєстрації заяв.

6.4. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання.

6.5. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний пакет документів та передає його суб’єктові звернення.

6.6. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу у паперовій (копія) та/або електронній  формі, зокрема заява суб’єкта звернення, результат надання адміністративної послуги та інші документи, зберігається у Центрі.

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної послуги.

7. Строки надання адміністративної послуги

7.1.  Граничний  строк надання  адміністративної  послуги  не  може перевищувати  30  календарних  днів  з дня  подання  суб’єктом  звернення заяви  та  документів,  необхідних  для  отримання  послуги,  якщо  інше  не визначено законом.

7.2.  У  разі  надання  адміністративної  послуги  суб’єктом  надання

адміністративних  послуг  на  засадах  колегіальності,  рішення  про  надання адміністративної послуги або про відмову в її наданні приймається у строк, визначений у п. 7.1., а в  разі неможливості прийняття зазначеного рішення у  такий  строк  –  на  першому  засіданні  колегіального  органу  після

закінчення цього строку.

7.3.  Адміністративна  послуга вважається наданою з моменту отримання  її  суб’єктом  звернення  особисто  (його  довіреною  особою)  або направлення  поштою  (рекомендованим  листом з повідомленням  про вручення)  на  адресу суб’єкта звернення. При цьому строк доставки поштової  кореспонденції  не  зараховується  до  строку  надання адміністративної послуги.

8. Відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері  надання адміністративних послуг.

8.1.Відповідальність за неналежне та несвоєчасне надання адміністративних послуг  несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах повноважень адміністратори та керівник Центру .

8.2.  У  разі  встановлення  факту  порушення  вимог  законодавства  з питань  надання  адміністративних  послуг  (термінів  розгляду,  процедури розгляду,  розміру  плати тощо)  адміністратори  Центру інформують  про  це  міського голову, заступника міського голови, у письмовому вигляді за підписом керівника Центру.

8.3. Адміністратори  Центру кожної  п’ятниці  формують у письмовій формі  звіт в розрізі суб’єктів надання адміністративних послуг по кількості прийнятих/виданих та невиконаних адміністративних послугах. Звіт доводиться  до відома заступника міського голови, який координує діяльність Центру.

8.4. Будь-яка особа має право подати скаргу на дії чи бездіяльність адміністраторів  чи  суб’єктів надання адміністративних послуг.

8.4. Дії або бездіяльність посадових осіб уповноважених відповідно до  закону надавати  адміністративні  послуги,  адміністраторів ЦНАП  можуть

бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом.

 

Начальник ЦНАП                                                              Надія Марій

© 2006-2014 Офіційний сайт Калуської міської ради
Дизайн White Studio
Designed & Developed by Vasyl Zavalko