Послуги

Місце надання послуги
77311, Івано- Франківська область, м. Калуш, вул. Богдана Хмельницького, 52
Вартість послуги
Безоплатно
Термін надання послуги
Не пізніше 30 робочих днів з дати початку інспектування потужності оператора ринку .Уразі відмови у затвердженні експортної потужності,рішення про відмову ,оформляється наказом територіального органу компетентного органу не пізніше 15 днів з дати початку інспектування.
Результат надання послуги
Видання наказу про затвердження даної потужності для експорту із зазначенням дозволених до експорту харчових продуктів,внесення відповідної інформації до Реєстру затверджених експортних потужностей. Видання наказу територіального органу Держпродспоживслужби про відмову у затвердження експортної потужності з обґрунтуванням причин.

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Запит про затвердження експортної потужності ,який повинен містити

  –найменування або прізвище ,імя, по батькові оператора ринку

  -код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)або реєстраційний номер облікової картки платника податків,або серію та номер паспорта(для фізичних осіб,які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) оператора ринку.

  -реєстраційний номер (для потужності експлуатація якої вимагає отримання експлуатаційного дозволу)або особистий реєстраційний номер (для потужшості,яка підлягає державній реєстрації).

  -назву експортної потужності

  -адресу експортної потужності

  -адресу електронної пошти та номер засобу зв’язку оператора ринку

  -вид господарської діяльності,щопроводитьсяз використанням експортної потужності

  -назва виду харчових продуктів,які плануються експортувати

  -асортинтний перелік харчових продуктів,які плануються експортувати

  -перелік постачальників сировини,що використовується для виробництва харчового продукту,який планується експортувати,а також інших операторів ринку,що залучені до виробництва та/або обігу такого харчового продукту

  -нава країни призначення.

  Запит про затвердження експортної потужності засвідчується підписом оператора ринку або уповноваженої ним особи.

  Заява суб’єкта господарювання до територіального органу Держпродспоживслужби про здійснення заходу державного нагляду(контролю)за його бажанням (відповідно до вимог абзацу другого2.частини першої статті 6 Закону України «Про основні засади державного нагляду(контролю) у сфері господарської діяльності.

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових ипроуктів», ст. 26.

  Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.08.2021 № 969-р «Про внесення змін до розпорядження Кабінету Міністрів України від16.05.2014 №523».

  Наказ Мінагрополітики  від 10.2.2016 № 38,зареєстровано в Міністерстві юстиції України за №381/28511 »Про затвердження Порядку затвердження експортних  потужностей,внесення та виключення їх з реєстру затверджених експортних потужностей»..