Послуги

Місце надання послуги
м.Калуш, вул.Євшана,9
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
Термін надання послуги
Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма необхідними документами ( у разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник може подати такі документи протягом трьох місяців). В разі звернення за призначенням допомоги внутрішньо переміщеної особи – 10 днів після прийняття рішення відповідною комісією.
Результат надання послуги
Призначення надбавки на догляд / відмова у призначенні надбавки на догляд

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Призначення надбавки на догляд особам з інвалідністю І-ІІІ групи.

  9.1. Для призначення надбавки на догляд за особою з інвалідністю з дитинства I групи подається:

  заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  згода на обробку персональних даних згідно додатку;

  копія документа, що посвідчує особу, яка подає заяву;

  копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  довідка про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

  іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

  якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подається також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

  9.2. Для призначення надбавки на догляд одинокі особи з інвалідністю з дитинства II–III груп подають:

  заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  згоду на обробку персональних даних згідно додатку;

  копію документа, що посвідчує особу, яка подає заяву;

  копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  довідку про місце проживання особи з інвалідністю з дитинства чи копію паспорта особи з інвалідністю з дитинства з відомостями про місце проживання;

  висновок лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу щодо потреби у постійному сторонньому догляді;

  іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання;

  якщо із заявою звертається опікун або піклувальник, то подаються також копія рішення про встановлення опіки чи піклування та довідка про місце проживання законного представника, піклувальника, який подав заяву, чи копія паспорта з відомостями про місце проживання.

  Призначення надбавки на догляд за дитиною з інвалідністю.

  9.3.Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю законний представник подає (крім одиноких матерів):

  заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  згоду на обробку персональних даних згідно додатку;

  копію документа, що посвідчує особу, яка подає заяву;

  копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

  довідку про спільне проживання дитини з інвалідністю з одним з батьків, усиновителем, опікуном, піклувальником, видану уповноваженим органом за місцем проживання. При неможливості отримати таку довідку орган соціального захисту здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів;

  копію трудової книжки заявника, довідку з центру зайнятості про те, що особа не перебуває на обліку як безробітна, довідку про доходи за останній звітний період (рік), а в разі відсутності трудової книжки – лише зазначені довідки;

  довідку з місця навчання дитини;

  рішення про встановлення опіки чи піклування над дитиною з інвалідністю (для опікунів і піклувальників дітей з інвалідністю);

  рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

  іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  9.4.Для призначення надбавки на догляд особі, яка перебуває у  відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами, у відпустці без збереження заробітної плати незалежно від того, за якою дитиною вона  знаходиться у відпустці (у разі якщо дитина з інвалідністю потребує домашнього догляду за умови фактичного догляду за нею) додатково подає:

   первинний обліковий документ № 080-1/0 «Довідка про потребу дитини (дитини з інвалідністю) у домашньому догляді» за формою, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485;

  копію наказу (розпорядження) роботодавця про надання відпустки або витяг з них.

  9.5.Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинока мати подає:

  заяву про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  згоду на обробку персональних даних згідно додатку;

  копію документа, що посвідчує особу, яка подає заяву;

  копію довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті);

  оригінал та копію свідоцтва про народження дитини з інвалідністю;

  оригінал довідки органу реєстрації актів цивільного стану про підстави внесення до книги реєстрації народження відомостей про батька дитини (на яку призначається надбавка на догляд), якщо одинока мати не перебуває (не перебувала) на обліку в уповноважених органах як одинока мати, або довідку зазначених органів про те, що вона перебуває (перебувала) на обліку як одинока мати дитини з інвалідністю, на яку призначається надбавка на догляд;

  довідку про спільне проживання з дитиною з інвалідністю, видану відповідним органом за місцем проживання (при неможливості отримати таку довідку уповноважений орган здійснює обстеження на дому і складає акт обстеження з висвітленням цих фактів);

  рішення про усиновлення (для усиновлених дітей);

  довідку з місця навчання дитини;

  іноземці та особи без громадянства додатково подають копію посвідки на постійне або тимчасове проживання.

  9.6.Для призначення допомоги на догляд за дитиною з інвалідністю одинокий батько додатково до документів, передбачених п. 9.3.подає:

  копію рішення суду про встановлення батьківства (крім випадку, коли відомості про батька зазначено у свідоцтві про народження дитини);

   копію рішення суду про позбавлення батьківських прав (крім випадку, коли реєстрацію дитини проведено відповідно до частини другої статті 135 Сімейного кодексу України).

   

         У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник повинен подати їх до управління «Центр надання адміністративних послуг»  протягом трьох місяців з дня звернення за призначенням допомоги.

          Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

         В разі якщо одержувач допомоги має бажання змінити спосіб виплати призначеної допомоги подається заява про зміну способу  виплати призначеної допомоги  довільної форми (примірний зразок згідно додатку).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закони України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю ” від 16.11.2000 № 2109-IІІ

  Постанова КМУ від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам»

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 30.04.2002р.№ 226/293/169 «Про затвердження Порядку надання державної  соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  інвалідністю»;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920;

  Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11 червня 2012 року № 430 «Про затвердження форм первинної облікової документації та інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 12 липня 2012 року за № 1173/21485.

  Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від29.06.2016 р. № 125 «Про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».