Послуги

Місце надання послуги
м.Калуш, вул.Євшана,9
Вартість послуги
Адміністративна послуга надається безоплатно
Термін надання послуги
Не пізніше 10 днів після надходження на подані запити необхідної для призначення допомоги інформації. У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник може подати такі документи протягом місяця. В разі звернення за призначенням допомоги внутрішньо переміщеної особи – 10 днів після прийняття рішення відповідною комісією.
Результат надання послуги
Призначення державної допомоги / відмова у призначенні державної допомоги

Документи

 • Перелік документів необхідних для отримання послуги

  Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг  згідно додатку (при пред’явленні паспорта або іншого документа, що посвідчує особу);

  декларація про доходи та майновий стан осіб, що звернулися за призначенням усіх видів соціальної допомоги згідно додатку;

  довідка  про доходи у разі зазначення в декларації доходів, інформація про які відсутня в ДПС, Пенсійному фонді України, фондах соціального страхування тощо та згідно із законодавством не може бути отримана за відповідним запитом органу соціального захисту населення. У разі неможливості підтвердження таких доходів довідкою до декларації додається письмове пояснення із зазначенням їх розміру;

  згода на обробку персональних даних згідно додатку;

  копія паспорта кожної особи, що входить до складу сім’ї ( при зверненні за допомогою вперше або заміні паспорта);

  копія довідки про реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) кожної особи, що входить до складу сім’ї;

  витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про   державну  реєстрацію народження дитини, виданий відділом державної  реєстрації  актів  цивільного стану, або  довідка про народження, видана виконавчим органом сільської, селищної, міської (крім  міст  обласного  значення)  рад,  із  зазначенням  підстави внесення  відомостей про батька дитини  до  актового запису про народження  дитини  відповідно  до  абзацу першого частини першої статті 135 Сімейного кодексу України, або документ про народження,  виданий  компетентним  органом  іноземної  держави, в якому відсутні відомості про батька, за умови його легалізації в установленому законодавством порядку(при зверненні вперше);

  копія свідоцтва про народження дитини;  

  усиновлювачі подають також копію рішення про усиновлення;

        Мати  (батько)  дітей  у  разі  смерті  одного з батьків, яка (який)  не  одержує  на  них  пенсію в  разі втрати годувальника, соціальну  пенсію або державну соціальну допомогу дитині померлого годувальника,  передбачену Законом України "Про державну соціальну допомогу  особам,  які  не  мають  права  на  пенсію,  та особам з інвалідністю", подають  копію свідоцтва про смерть одного з подружжя та довідку про те, що вони не одержують на дітей зазначені пенсії та державну соціальну допомогу.

         Якщо  одинока  мати  народила  дитину  за межами України і не може  подати  документ,  який  підтверджує  той  факт,  що  вона є одинокою  матір'ю,  рішення  про призначення їй допомоги на дитину приймається  органом  соціального  захисту  населення  на підставі висновку  про  початкову  оцінку  потреб дитини та сім’ї, наданого центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді із зазначенням інформації  про  факт проживання дитини з матір’ю, і документа про народження  дитини  легалізованого в установленому порядку, якщо інше  не  передбачено  міжнародними договорами України.

        Якщо діти навчаються за денною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти,   виплата   допомоги   на   дітей   одиноким  матерям продовжується  з  місяця, в якому подано заяву з усіма необхідними документами, на підставі довідки  навчального  закладу  -  до закінчення  такими дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення  ними  23  років.

         Якщо у складі  сім’ї є непрацюючі працездатні особи, які досягли 18-річного віку станом на початок періоду, за який враховуються доходи, і протягом цього періоду зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні менше трьох місяців або які ( за яких) не сплатили (не сплачено) мінімального розміру єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування сумарно протягом трьох місяців періоду, за який враховуються доходи,  допомога на дітей одиноким матерям  призначається:

   не більше ніж на два шестимісячних періоди, якщо:

  - у складі сім’ї є особа з інвалідністю – подається копія довідки МСЕК та висновок лікарсько – консультативної комісії про потребу постійного стороннього догляду;

  - відсутність будь – яких джерел для існування пов’язана з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім’ї – подається висновок лікарсько – консультативної комісії про тривалу хворобу одного та/або кількох членів сім’ї. 

         Якщо дитина, яка перебуває на утриманні в інтернатному закладі за рахунок держави, перебуває вдома під час літніх канікул або карантину, така допомога призначається та виплачується за повні місяці перебування дитини вдома на підставі довідки закладу освіти про те, що дитина в цей час не перебувала на повному державному утриманні.

          У разі коли до заяви не додані всі необхідні документи, заявник повинен подати їх до управління «Центр надання адміністративних послуг» протягом одного місяця з дня звернення за призначенням допомоги.

          Копії документів подаються з пред’явленням оригіналів.

         В разі якщо одержувач допомоги має бажання змінити спосіб виплати призначеної допомоги подається заява про зміну способу  виплати призначеної допомоги довільної форми (примірний зразок згідно додатку).

 • Форми документів для попереднього заповнення
 • Нормативні акти, якими регламентують надання послуги

  Закон України “Про державну допомогу сім’ям з дітьми” від 21.11.1992 р. № 2811-XII.

  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001  1751 „Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми”;

  Постанова КМУ від 08.06.2016 № 365 «Деякі питання здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України  «Про затвердження Інструкції щодо порядку оформлення і ведення особових справ отримувачів усіх видів соціальної допомоги” № 345 від 19.09.06;

  Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920;

  Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження форми довідки про доходи» від 27.08.2004 р. № 192 ( у редакції наказу Міністерства соціальної політики України від 05.06.2015 р. № 591).

  Рішення виконавчого комітету Калуської міської ради від29.06.2016 р. № 125 «Про міську комісію з питань призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам».